1. Home
  2. /
  3. 2012 Konkurs o stypendium...

Laureat: Paweł Stefanek

Paweł Stefanek jest absolwentem Instytutu Historii KUL Jana Pawła II oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół XIX- i XX-wiecznej historii Estonii.
W Instytucie Historii UMCS przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Lewandowskiego, poświęconą zagadnieniu rusyfikacji Estonii, prowadzonej zarówno przez władze carskiej Rosji, jak i Związku Radzieckiego.
Jest prawnikiem specjalizującym się w prawie międzynarodowym, a w szczególności w międzynarodowym i unijnym prawie imigracyjnym. Z myślą o popularyzowaniu tych zagadnień, starając się jednocześnie łączyć nauki historyczne i prawne, opublikował artykuł pt. Historia przed sądem wybrane orzeczenia północnoamerykańskich sądów federalnych w sprawach uchodźczych, „Vade Nobiscum” 2011, t. 7. Z kolei historii dyplomacji był poświęcony jego artykuł pt. Kulisy przystąpienia Hiszpanii do wojny siedmioletniej, „Kultura i Historia” 2011, nr 20.
Otrzymał stypendium im. Adama Kerstena na rok akademicki 2012/2013.

Rozprawa doktorska przygotowywana przez Pawła Stefanka

Rusyfikacja Estonii w XIX i XX wieku

Tematyka mojej rozprawy doktorskiej koncentruje się wokół zagadnień związanych z ideologicznymi podstawami polityki narodowościowej władz Imperium Rosyjskiego, a następnie ZSRR w odniesieniu do Estonii, z rusyfikacją administracji, sądownictwa oraz systemu edukacyjnego, w tym Uniwersytetu w Tartu (Dorpacie), a także z rolą władz lokalnych, zarówno gubernialnych, jak i republikańskich, w wymienionych procesach.

Efekty swoich dotychczasowych badań i kwerend poświęconych tej problematyce miałem okazję przedstawić na kilku konferencjach naukowych, w referatach dotyczących następujących kwestii: „Estonia — między Wschodem a Zachodem. System prawny i inne czynniki determinujące miejsce ziem estońskich na mapie XIX-wiecznej Europy”, „Międzynarodowa społeczność Uniwersytetu w Dorpacie na przełomie XIX i XX wieku”, rozwój gospodarczy ziem estońskich w XIX i XX wieku („Modern Estonian Economic Development in the View of the Estonians Economic History”), „Historyczne uwarunkowania obecnej sytuacji mniejszości rosyjskojęzycznej w Republice Estońskiej”, ostatnio zaś zaprezentowałem referat przybliżający postać Jurija Samarina, czołowego ideologa rosyjskiego słowianofilstwa.

Sprawozdanie z wykorzystania stypendium, 15.11.2013