1. Home
  2. /
  3. 2015 Konkurs o stypendium...

Laureat: Mariusz Kozdrach

Mariusz Kozdrach — doktorant w Zakładzie Historii XVI—XVIII wieku Instytutu Historii UMCS. Członek Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Sekretarz redakcji „Radomskich Studiów Humanistycznych”.
Autor kilku artykułów naukowych oraz współautor (wraz z Dariuszem Kupiszem) monografii naukowej Kochanowscy w XV—XVIII wieku. Główne linie rodziny.
Jego główne zainteresowania badawcze skupiają się na historii społeczno-gospodarczej Rzeczypospolitej XVI—XVIII w., ze szczególnym uwzględnieniem szlachty pogranicza małopolsko-mazowieckiego w XVIII w. Tej ostatniej poświęcona jest rozprawa doktorska, którą przygotowuje obecnie w IH UMCS pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Kupisza, prof. nadzw. UMCS

Rozprawa doktorska przygotowywana przez Mariusza Kozdracha

Szlachta powiatu radomskiego w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. Studium więzi lokalnych

Celem przygotowywanej rozprawy doktorskiej jest rekonstrukcja mechanizmów funkcjonowania lokalnej społeczności szlacheckiej w schyłkowym okresie istnienia Rzeczypospolitej, na przykładzie szlachty powiatu radomskiego. Z tego względu za punkt wyjścia pracy badawczej przyjąłem analizę struktury majątkowej tamtejszej szlachty. Takie rozpoznanie zamieszkujących powiat radomski rodzin szlacheckich pozwala na prowadzenie dalszych badań nad więzami społecznymi i politycznymi. Kwestionariusz badawczy obejmuje m.in. analizę więzi rodzinnych i towarzyskich, poglądów i postaw politycznych czy związków klientalnych. Będące przedmiotem mego zainteresowania zagadnienia dotyczące np. kręgu zawieranych małżeństw, karier politycznych, postulatów zgłaszanych na sejmikach i sejmach powinny także dać odpowiedź na pytanie o poczucie wspólnoty i stopień hermetyczności zbiorowości, jaką była radomska szlachta.

Dla obszaru staropolskiego województwa sandomierskiego nie zachowały się księgi grodzkie i ziemskie, będące podstawowym źródłem do odtwarzania dziejów społeczności szlacheckiej. Dlatego badania nad szlachtą powiatu radomskiego wymagają korzystania z materiałów rozproszonych po wielu archiwach i bibliotekach. Kwerendą objąłem także XIX-wieczne księgi hipoteczne (zawierające ekstrakty z nieistniejących już staropolskich ksiąg sądowych) oraz XVIII-wieczne metryki parafialne, mające znaczny potencjał informacyjny.