1. Home
  2. /
  3. 2018 Konkurs o stypendium...

Laureat: Marcin Janakowski

Marcin Janakowski — doktorant w zakładzie historii XVI–XVIII wieku IH UMCS, prezes Fundacji Wczoraj dla Jutra, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej. Zainteresowania badawcze oscylują wokół trzech zagadnień, tj. funkcjonowania nowożytnej dyplomacji, dziejów rodu Odrowążów oraz historii regionu świętokrzyskiego. Autor prac naukowych oraz popularnonaukowych, animator kultury i popularyzator historii. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą działalności dyplomatycznej Hieronima Łaskiego, pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana Chachaja.
Otrzymał stypendium doktorskie im. Adama Kerstena w roku akademickim 2018/2019.

Rozprawa doktorska przygotowywana przez Marcina Janakowskiego

Europejska działalność dyplomatyczna Hieronima Łaskiego

Przedmiotem mojej dysertacji doktorskiej jest działalność dyplomatyczna Hieronima Łaskiego, wojewody sieradzkiego, polityka, posła królów Zygmunta I Jagiellończyka, Jana Zápolyi oraz Ferdynanda Habsburga — jako przykład funkcjonowania mechanizmów dyplomatycznych w Europie Środkowej w pierwszej połowie XVI wieku.

Zdecydowałem się podjąć wspomnianą tematykę ze względu na to, że dotychczasowy stan badań dotyczący funkcjonowania polskiej dyplomacji nie przyniósł odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w odniesieniu do wieku XVI, a zwłaszcza jego pierwszej połowy. Prowadzenie badań w tym przedziale chronologicznym wydaje się tym istotniejsze, że był to czas kształtowania się nowoczesnej dyplomacji w całej Europie. Bohaterem przygotowywanej rozprawy jest postać, która swoją aktywnością objęła kilka państw europejskich, tj. Królestwo Polskie, Królestwo Węgier, Królestwo Czech, Imperium Osmańskie czy Święte Cesarstwo Rzymskie.

Hieronim Łaski, realizując misje dyplomatyczne w imieniu królów Zygmunta I Jagiellończyka, Jana Zápolyi oraz Ferdynanda Habsburga, funkcjonował w realiach politycznych i dyplomatycznych co najmniej pięciu państw europejskich. Pozwala to stwierdzić, że jego postać w znacznym stopniu oddaje charakter europejskiej dyplomacji pierwszej połowy XVI wieku. Działalność ta przypadła ponadto na czas prowadzenia misji poselskich na rzecz dynastii panujących, nie zaś określonego państwa czy narodu, co niesie ze sobą poważne następstwa w postrzeganiu ówczesnej rzeczywistości oraz interpretacji źródeł historycznych.

W związku z powyższym realizując projekt, oprócz podstawowego warsztatu historyka należy wykorzystać narzędzia obecne w badaniach nad komunikacją społeczną oraz kulturową. Dlatego też sięgnę po metody badawcze wykorzystywane w takich dziedzinach nauki, jak językoznawstwo, kulturoznawstwo czy antropologia historyczna.

Celem przygotowywanej dysertacji jest rozpoznanie działalności dyplomatycznej Hieronima Łaskiego, wynikającej z krytyki i analizy zebranego materiału źródłowego, a następnie zestawienie tejże działalności z realiami polityczno-społecznymi i kulturowymi epoki, co pozwoli z jednej strony stworzyć obraz polskiego dyplomaty, z drugiej zaś ustalić zasady funkcjonowania dyplomacji Europie Środkowej pierwszej połowy XVI wieku.

Wręczenie dyplomu

Małgorzata Nossowska, Dyrektor Instytutu Marek Sioma,, Kierownik Studium Doktoranckiego Historii Dariusz Szewczuk i Promotor Marian Chachaj wręczają dyplom Marcinowi Janakowskiemu, laureatowi Stypendium im. Adama Kerstena.

Od lewej: Małgorzata Nossowska, Marek Sioma, Dariusz Szewczuk, Marcin Janakowski, Marian Chachaj

Sprawozdanie z wykorzystania stypendium, 25.11.2019