Laureat: Bohdan Korol

Bohdan Korol – doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, magister historii. Członek Harcerskiego Hufca „Wołyń” Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Uczestnik konferencji naukowych oraz autor artykułów historycznych. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół politycznych i militarnych aspektów wielkiej wojny północnej. Obecnie pod kierunkiem prof. dr.hab. Wiesława Bondyry (Instytut Historii UMCS) przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Obraz wojsk własnych i obcych w oczach szlachty małopolskiej i czerwonoruskiej w okresie wielkiej wojny północnej”.

Rozprawa doktorska przygotowywana przez Bohdana Korola

Obraz wojsk własnych i obcych w oczach szlachty małopolskiej i czerwonoruskiej w okresie wielkiej wojny północnej

Rozprawa doktorska będzie dotyczyła stosunku szlachty małopolskiej i czerwonoruskiej do wojsk Rzeczypospolitej i krajów ościennych w czasach jednego z największych konfliktów zbrojnych XVIII wieku, jakim była III wielka wojna północna. W szczególności ważne będą relacje szlachty tych obszarów z sąsiednimi monarchami oraz lokalnymi dowódcami poszczególnych armii, które w omawianym okresie wkraczały na te tereny Rzeczypospolitej. Z jednej strony różnymi sposobami, poprzez działania dyplomatyczne czy demonstrację siły, strony konfliktu próbowały przeciągnąć na swoją stronę tutejsze elity szlacheckie i niektóre ważniejsze miasta, z drugiej zaś zbrojnymi i nieraz brutalnymi pacyfikacjami zastraszyć opornych i wahających się. Niezależnie od ostatecznych skutków takich działań i obranej orientacji politycznej wszystkiemu i tak towarzyszyły zniszczenia na wielką skalę, gwałty, nadużycia i bezwzględne kontrybucje wobec wszystkich warstw ludności. Pod tym względem niewiele lepiej postępowały własne wojska, zarówno regularne, jak i nieregularne. Postawy i poczynania szlachty koncentrowały się więc na często rozpaczliwych próbach uchronienia tych obszarów przed negatywnymi skutkami ogólnie niechcianej wojny.

W rozprawie doktorskiej problem badawczy kształtuje się wokół stosunku elit małopolskich i czerwonoruskich do wojsk własnych (odziałów litewskich i koronnych) oraz armii państw ościennych biorących udział w wielkiej wojnie północnej. Natomiast cel badań odnosi się właściwie do samej szlachty, tychże dwóch regionów oraz jej postaw i opinii wobec dowódców oddiałów poszczególnych wojsk, królów polskich i innych monarchów europejskich, a także samej wojny.

Podstawową kategorią źródeł w mojej rozprawie doktorskiej będą uchwały sejmików z terenu Małopolski i Rusi Czerwonej. Są to: lauda, instrukcje dla posłów na sejm, instrukcje dla posłów do króla i dostojników oraz inne materiały okołosejmikowe, jak korespondencja, relacje i nieliczne zachowane mowy.