Laureat: Yauheni Dudkin

Yauheni Dudkin – absolwent studiów historycznych na Mohylewskim Uniwersytecie Państwowym im. Arkadzia Kulaszowa. Tematem jego pracy magisterskiej była „Kwestia białoruska w polityce narodowościowej Polski w latach 1918–1939”. Następnie pracował jako nauczyciel historii i kierownik domu kultury. W latach 2020–2021 był stażystą na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego II, co zwieńczył pracą dyplomową „Wybory 1922 roku do Sejmu Rzeczypospolitej (1922–1927) i ich konsekwencje dla mieszkańców białoruskich ziem północno-wschodnich”. Obecnie jest doktorantem Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN, gdzie pod kierunkiem dr hab. Joanny Gierowskiej-Kałłaur, prof. IH PAN, przygotowuje doktorat poświęcony Białorusinom zasiadającym w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922–1939.

Rozprawa doktorska przygotowywana przez Yauhenija Dudkina

Białorusini w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922–1939

Przedmiotem moich badań jest aktywność parlamentarna mniejszości białoruskiej w Drugiej Rzeczpospolitej w latach 1922–1939. W ciągu pierwszych dwóch lat studiów doktoranckich roku obejrzałem dokumenty w Bibliotece Sejmowej, wydania naukowe w Bibliotece Narodowej i wydobyłem nowe materiały archiwalne w Bibliotece im. Wróblewskich w Wilnie oraz w Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym (LCVA). W toku analizy pozyskanych dotychczas nowych źródeł już ustaliłem, że deklaracje posłów białoruskich nie zawsze pozostawały w zgodzie z praktyką.

Systematycznie prowadzę pracę nad analizą zarówno korespondencji wpływającej do klubów białoruskich oraz z tych klubów wychodzącej, a także zamierzam przeprowadzić całościową analizę tematyki wygłoszonych na forum sejmowym interpelacji posłów Białorusinów.

Do druku w „Studiach z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” przyjęty został (po recenzjach) mój artykuł analityczny zatytułowany Protokoły posiedzeń Białoruskiego Klubu Poselskiego w latach 1922–1924. Przygotowuję kolejny artykuł analityczny, którego przedmiotem będą Protokoły posiedzeń Klubu Poselskiego „Białoruska Włościańsko-Robotnicza Hromada” w latach 1925–1926.

W kolejnych miesiącach będę kontynuować poszukiwania dalszych źródeł archiwalnych w Bibliotece im. Wróblewskich i LCVA w Wilnie w celu pozyskania nowych materiałów do pracy doktorskiej oraz planowanego artykułu na temat „Czyje interesy w rzeczywistości reprezentowali posłowie i senatorowie białoruscy w parlamencie Drugiej Rzeczypospolitej?”.

Yauheni Dudkin z dyplomem laureata konkursu stypendialnego im. Krystyny Kersten, marzec 2024 r.