1. Home
  2. /
  3. Bibliografia

Opracował Zbigniew Romek

1954 

Agresywne dążenia reakcyjnej historiografii niemieckiej, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1, s. 378–386.

Zjazd historyków w Berlinie, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 412–417.

1955

Past and present. Postępowe czasopismo historyków angielskich, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1, s. 290–297.

Sesja młodych historyków, „Kwartalnik Historyczny”, nr 2, s. 256–260.

1959

Protokół konferencji grup konserwatywnych z udziałem Piłsudskiego w Dzikowie w 14–16 IX 1927, „Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i studia z okresu 1914–1939”, t. 2, s. 199–215.

1960

O popularyzacji historii – nieco szerzej, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1, s. 128–133 [współautor: A. Kersten, w związku z artykułem: T. Łepkowski, Popularnonaukowa książka historyczna, „Kwartalnik Historyczny” 1959, nr 2].

Plany i organizacja migracji ludności rolniczej na Ziemie Zachodnie w 1945 r., „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 682–698.

Przejęcie Pomorza Zachodniego przez administrację polską w 1945 r., „Szczecin”, z. 8/9, s. 17–26.

1961

O niektórych metodach badania historii najnowszej (W odpowiedzi Władysławowi Górze), „Kwartalnik Historyczny”, nr 4, s. 1029–1039 [W związku z polemiką: W. Góra, W związku z artykułami Krystyny Kersten o Ziemiach Odzyskanych, „Z Pola Walki” 1961, nr 2, s. 76–85].

1962

U podstaw kształtowania się nowej struktury agrarnej Ziem Zachodnich (1945–1947), „Polska Ludowa. Materiały i studia”, t. 1, s. 37–84.

1963

Migracja powojenna w Polsce Ludowej (Próba klasyfikacji i ogólna charakterystyka zewnętrznych ruchów ludności), „Polska Ludowa. Materiały i studia”, t. 2, s. 3–26.

Najważniejsza metodologia, „Polityka” 1963, nr 35, s. 7 [współautor: A. Kersten].

Z problemów osadnictwa wojskowego na Pomorzu Zachodnim, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 5, s. 121–133.

1964

Materiały pamiętnikarskie z dwudziestolecia Polski Ludowej (Uwagi krytyczne i próba systematyzacji), „Kwartalnik Historyczny”, nr 2, s. 505–517 [współautor: T. Szarota].

Niektóre problemy kształtowania się władzy ludowej w okresie działania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (lipiec–grudzień 1944), „Kwartalnik Historyczny”, nr 2, s. 331–352.

Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1947, w: Przeobrażenia społeczne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1947, praca zbiorowa pod red. Z. Dulczewskiego, Poznań, s. 33–70.

Osadnictwo wojskowe na Pomorzu Zachodnim (1945–1947), „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 2, s. 29–61.

Osadnictwo wojskowe w 1945 roku. Próba charakterystyki, „Przegląd Historyczny”, z. 4, s. 640–659.

Podział ziemi obszarniczej a osadnictwo Ziem Zachodnich, w: Problemy agrarne i kwestia chłopska (W związku z ukazaniem się monografii W. Góry: „PPR w walce o podział ziemi obszarniczej 1944–1945”), „Polska Ludowa. Materiały i Studia”, t. 3, s. 53–58 [głos w dyskusji].

Pracownia Dziejów Polski Ludowej w Instytucie Historii PAN, „Kwartalnik Historyczny”, nr 2, s. 607–608 [podpisany: Kk].

Skład najwyższych organów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1944–1961), „Polska Ludowa. Materiały i Studia”, t. 3, s. 103–126.

The transfer of German population from Poland in 1945–1947 (on the example of West Pomerania), „Acta Poloniae Historica”, t. 10, s. 27–47.

Zwyciężymy w boju – zwyciężymy w pracy (Osadnictwo wojskowe na Ziemiach Zachodnich 1945–1946), „Mówią Wieki”, nr 5, s. 1–4.

Recenzja: K. Żygulski, Repatrianci na Ziemiach Zachodnich, Poznań 1962, „Kwartalnik Historyczny”, nr 2, s. 590–593.

1965

Pierwsze dziesięć dni PKWN,„Polityka”, nr 29, s. 1, 10.

Początki stabilizacji życia społecznego w środowisku wiejskim na Pomorzu Zachodnim (1945–1947), „Polska Ludowa. Materiały i Studia”, t. 4, s. 3–42.

Polska Partia Robotnicza i osadnictwo na Pomorzu Zachodnim, w: Polska Partia Robotnicza na Pomorzu Zachodni. Studia i materiały, pod red. A. Dpierały, Poznań, s. 132–168.

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 22 VII–31 XII 1944, Lublin, 263 s.

Z Chełma nad Odrę (Osadnictwo na Ziemiach Zachodnich), „Kamena”, nr 20, s. 4, 11.

Recenzja: Z. Dulczewski, Społeczne aspekty migracji na Ziemiach Zachodnich, Poznań 1964, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 709–713.

Recenzja: K. Golczewski, Pomorze Zachodnie na przełomie dwóch epok. 1944–1946,Poznań 1964, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 717–718.

IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Warszawie 13–15 września 1963. Referaty i dyskusja. Polska Ludowa, pod red. C. Madajczyka, Warszawa, s. 428–430 [głos w dyskusji].

1966

Historyczne znaczenie powstania władzy ludowej, „Nowe Drogi”, nr 7, s. 38–48.

Kształtowanie się pierwszego planu osadnictwa Ziem Zachodnich w 1945 r. (Wybór dokumentów), „Polska Ludowa. Materiały i Studia”, t. 5, s. 127–189 [współwydawca: T. Szarota].

Międzypaństwowe przesiedlenia ludności w XX wieku, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1, s. 3–32.

Osadnictwo wojskowe na Pomorzu Zachodnim w ramach ogólnopolskiego planu osadniczego, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 2/3, s. 97–124.

PKWN obejmuje władzę [fragment książki: Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 22 VII–31 XII 1944, Lublin 1965], „Za Wolność i Lud”, nr 14, s. 3, 6.

Początki władzy ludowej – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, w: Z dziejów Polski Ludowej, zbiór artykułów pod red. W. Góry i J. Gołębiowskiego, Warszawa, s. 33–63.

1967

Repatriacja Polaków z byłej Rzeszy Niemieckiej po II wojnie światowej, „Polska Ludowa. Materiały i Studia”, t. 6, s. 3–34.

Wieś polska 1939–1948. Materiały konkursowe,t. 1, Warszawa, 778 s. [współautor: T. Szarota].

Recenzja: K. Golczewski, Pomorze Zachodnie na przełomie epok 1944–1946, Poznań 1964, „Acta Poloniae Historica”, t, 15, s. 150–152.

1968

International Migration in Poland after World War II, „Acta Poloniae Historica”, t. 19, s. 49–68.
Relacje jako typ źródła historycznego, w: Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków w Lublinie 17–21 września 1968 r. Referaty, cz. 2: Referaty plenarne. Sekcje 7/11, Warszawa, s. 316–329.

Repatriacja Polaków z byłej Rzeszy Niemieckiej po II wojnie światowej, cz. 2, „Polska Ludowa. Materiały i Studia”, t. 7, s. 3–44.

Wieś polska 1939–1948. Materiały konkursowe, t. 2, Warszawa 535 s. [współautor: T. Szarota].

1969

Przemiany struktury narodowościowej Polski po II wojnie światowej. Geneza i wyniki, „Kwartalnik Historyczny”, nr 2, s. 337–366.

1970

Relacje jako typ źródła historycznego, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 129–137.
Wieś polska 1939–1948. Materiały konkursowe, t. 3, Warszawa, 509 s. [współautor: T. Szarota].

1971

Historyk twórcą źródeł, „Kwartalnik Historyczny”, nr 2, s. 313–330.

Wieś polska 1939–1948. Materiały konkursowe, t. 4, Warszawa, 486 s. [współautor: T. Szarota].

1973

Od Polski lubelskiej do warszawskiej, „Polityka”, nr 29, s. 1, 10–15 [współautor: F. Ryszka].

Zakład Historii Polski Ludowej, „Biuletyn Instytutu Historii PAN” 1972/1973, z. 3/4, s. 48–51.

1974

Kształtowanie się stosunków ludnościowych, w: Polska Ludowa 1944–1950. Przemiany społeczne, pod red. F. Ryszki, Wrocław, s. 74–176.

Nowy model terytorialny Polski a kształtowanie postaw ludności w pierwszych latach władzy ludowej (1944–1948), „Dzieje Najnowsze”, nr 2, s. 7–31.

Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. Studium historyczne, Wrocław, 277 s.

Recenzja: E. Jäckel, Hitlera pogląd na świat, Warszawa 1973, „Literatura”, nr 10, s. 14.

Recenzja: M.H. Serejski, Naród a państwo w polskiej myśli historycznej, Warszawa 1973, „Polityka”, nr 20, s. 9.

Przesiedlenia ludności przez III Rzeszę i jej sojuszników podczas II wojny światowej. Międzynarodowe kolokwium, Zamość, 17–20 X 1972, Lublin, s. 213–215 [głos w dyskusji].

1975

The new territorial shape of the Polish State and evolution of political attitudes of Polish society (1944–1948), „Acta Poloniae Historica”, t. 31, s. 119–150.

1976

Recenzja: W Góra, Polska Rzeczpospolita Ludowa 1944–1974, Warszawa 1974, „Kwartalnik Historyczny”, nr 2, s. 459–465.

1978

Neue, die Geschichte Volkspolens betreffende Forschungen und Veröffentlichungen (in der westeuropäischen und amerikanischen Forschung), „Acta Poloniae Historica”, t. 37, s. 193–206.

1979

Znaczenie masowych materiałów pamiętnikarskich w badaniach historycznych oraz aktualne możliwości ich wykorzystania, „Dzieje Najnowsze”, nr 1, s. 159–166 [współautor: T. Szarota].

Recenzja: A. Magier, Ziemie zachodnie i północne w 1945 r., Warszawa 1978, „Polityka”, nr 27, s. 15.

1980

Wnioski dotyczące możliwości wykorzystania masowych materiałów kronikarsko-pamiętnikarskich w historycznych badaniach naukowych, „Dzieje Najnowsze”, nr 2, s. 171–172.

1981

Kielce – 4 lipca 1946 roku, „Tygodnik Solidarność”, nr 36, s. 8–9.

Polska 1944 – czerwiec 1956. Zarys wydarzeń politycznych, cz. 1, Warszawa, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych NSZZ „Solidarność”, 71 s.

Polski październik 1956, „Wiadomości Historyczne”, nr 5, s. 260–276.

Powstanie PKWN – mówią dokumenty, „Tygodnik Solidarność”, nr 17, s. 4, 6.

Refleksje historyka. 1956–1970–1980, „Tygodnik Solidarność”, nr 16, s. 4.

Społeczna funkcja plotki, w: Plotka a monopol informacji, Warszawa, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Kursów Naukowych. Seria Kolokwia”, t. 4, s. 1–12.

Jak uprawiać historię najnowszą? Dyskusja zorganizowana przez redakcję „Przeglądu Historycznego” 10 stycznia 1981 r., „Przegląd Historyczny”, z. 3, s. 515–525 [głos w dyskusji].

1982

Historia polityczna Polski 1944–1956, Warszawa, „Krąg”, 107 s.

Polska 1944 – czerwiec 1956. Zarys wydarzeń politycznych, cz. 1, [brak miejsca wydania i wydawcy], 29 s.

Polska 1944 – czerwiec 1956. Zarys wydarzeń politycznych, cz. 1, Bydgoszcz, Bydgoska Oficyna Wydawnicza, 71 s.

Społeczeństwo polskie i władza ludowa w latach 1944–1947, „Dzieje Najnowsze”, nr 1/4, s. 77–91.

1983

Historia polityczna Polski 1944–1956, Warszawa, Oficyna Wydawnicza P.S., 106 s.

Historia polityczna Polski 1944–1956, [Wrocław], [brak wydawcy], 36 s.

Historia polityczna Polski 1944–1956, Łódź, „Solidarność Walcząca”, 81 s.

1984

Historia polityczna Polski 1944–1956, cz. 1–2, Warszawa, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, 56 s., 94 s.

1985

Czy Polskę sprzedano w Jałcie?, „Krytyka”, nr 19–20, s. 114–142 [pod pseudonimem: Jan Bujnowski].

Historia polityczna Polski 1944–1956, Wrocław, Rada Oświaty Niezależnej przy RKS NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk, 36 s.

Historia polityczna Polski 1944–1956, z. 1–2, Warszawa, „Rytm”, 57 s., 64 s.

Konferencja jałtańska w polskiej perspektywie, Warszawa, „Rytm”, Zeszyty Edukacji Narodowej, 100 s.

Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Warszawa, „Krąg”, 358 s.

Polacy za granicą – zmiany rozmieszczenia 1945–1950, w: Liczba i rozmieszczenie Polaków w świecie, pod red. W. Wrzesińskiego, cz. 2, Wrocław, s. 5–23.

W oczach komunistów. Słowo wstępne, w: T. Torańska, Oni, Londyn, s. 5–23 [pod pseudonimem: Jan Bujnowski].

W oczach komunistów. Słowo wstępne, w: T. Torańska, Oni, Warszawa, „Przedświt”, s. 5–16 [pod pseudonimem: Jan Bujnowski].

Recenzja: J.K. Hoensch, Geschichte Polens, Stuttgart 1983, „Odra”, nr 10, s. 46–50.

1986

Historia polityczna Polski 1944–1956, Warszawa, „Stop”, 147 s.

Historia polityczna Polski 1944–1956, wyd. 2, Wrocław, Rada Oświaty Niezależnej przy RKS NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk, 37 s.

Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Paryż, „Libella”, 393 s.

Ruchliwość w Polsce po II wojnie światowej jako element przeobrażeń społecznych i kształtowania postaw, „Przegląd Historyczny”, z. 4, s. 703–722.

„Trylogia” Stefana Korbońskiego, „Almanach Humanistyczny… bez zgody i wiedzy…”, nr 4, s. 60–72.

W oczach komunistów. Słowo wstępne, w: T. Torańska, Oni, Warszawa, „Myśl”, s. 5–23 [pod pseudonimem: Jan Bujnowski].

Recenzja: M. Łatyński, Nie paść na kolana. Szkice z opozycji lat czterdziestych, „Krytyka”, nr 21, s. 283–287 [pod pseudonimem: Jan Bujnowski].

1987

Ludzie na drogach. O przesiedleniach ludności w Polsce 1939–1948, „Res Publica”, nr 4, s. 54–64.

Moja przygoda z historią najnowszą, „Przegląd Powszechny”, nr 3, s. 368–389.

Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, [Wrocław], „Profil”, Ruch Społeczny „Solidarność”, 392 s.

Polska – probierz porozumień jałtańskich, Warszawa, „Most”, 48 s.

„Trylogia” Stefana Korbońskiego, „Zeszyty Historyczne”, z. 82, s. 197–208.

Rozważania wokół podziemia 1944–1947, [cz.] 1, „Krytyka”, nr 25, s. 73–104.

Recenzja: Z.S. Siemaszko, Narodowe Siły Zbrojne, „Almanach Humanistyczny… bez zgody i wiedzy…”, nr 6, s. 111–115.

1988

Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Wrocław, „Profil”, Ruch Społeczny „Solidarność”, 392 s.

Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Warszawa, „Most”, 393 s.

Rok 1968: motyw żydowski, „Res Publica”, nr 5, s. 58–66.

Rozważania wokół podziemia 1945–1947, cz. 2: Programy – 1945 rok, „Krytyka”, nr 27, s. 88–104.

Terror na przełomie wojny i pokoju, lipiec 1944–lipiec 1945, „Aneks”, nr 51/52, s. 92–121.

W kilkadziesiąt lat po holocauście – nadzieje i niepokoje (Na marginesie konferencji „Remembering for the Future” Oxford–Londyn 10–15 VII 1988 r.), „Tygodnik Powszechny”, nr 37, s. 4.

Z Krystyną Kersten – historykiem [o intencjach ZSRR i innych historycznych uwarunkowaniach powstania Polski Ludowej] rozmawia J. Stankiewicz, „Konfrontacje”, nr 11, s. 22–23.

Zanim padło słowo Katyń, „Res Publica”, nr 9, s. 18–27.

Białe plamy? Konwersatorium historii kultury. Kościół Świętej Trójcy w Warszawie, Warszawa, s. 76–77 [głos w dyskusji].

Recenzja: A. Werblan, Władysław Gomułka sekretarz generalny PPR, Warszawa 1988, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 277–289.

1989

The Contexts of the so-called Jewish Question in Poland after World War II, „Polin”, vol. 4, s. 255–268 [współautor: J. Szapiro].

Dwuwładza. Fragment pracy: „Narodziny systemu władzy”, „Przegląd Tygodniowy”, nr 30, s. 14.

Dylematy inteligencji. Narodziny systemu władzy, „Tygodnik Kulturalny”, nr 52/53, s. 11.

Geneza i dynamika stalinizmu w Polsce (1944–1956), „Warszawskie Zeszyty Historyczne”, z. 3, s. 3–13.

Historia polityczna Polski 1944–1956, Gdańsk, „PeTiT”, 147 s.

Jałta w polskiej perspektywie, Londyn – „Aneks”, Warszawa – Niezależna Oficyna Wydawnicza, 260 s.

Katyń – pamięć i milczenie (cz. 1–2), „Tygodnik Solidarność”, nr 19, s. 10, nr 20, s. 20–21.

Kłopoty historyka, „Dwadzieścia jeden. Pismo społeczno-polityczne”, nr 9/10, s. 112–116.

Kłopoty ze świadkami historii, w: T. Torańska, Oni, Warszawa, s. 5–13.

La nascita dello stalinismo in Polonia, „Saggio”, nr 4/5, s. 12–13.

Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Lublin [brak wydawcy], 393 s.

Odpowiedź [dotyczy dyskusji o książce Narodziny systemu władzy], „Res Publica”, nr 6, s. 124–126.

Polska – państwo narodowe. Dylematy i rzeczywistość, w: Narody. Jak powstawały i jakwybijały się na niepodległość? Profesorowi Tadeuszowi Łepkowskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy przyjaciele, koledzy, uczniowie, pod red. M. Kuli, Warszawa, s. 442–447.

Powojenne wybory intelektualistów, „Kultura Niezależna”, nr 52 (czerwiec), s. 3–41.

Przed powstaniem PKWN. Fragment książki: „Polska 1944–czerwiec 1956”, „Tygodnik Demokratyczny”, nr 30, s. 16, 26.

Raport o likwidacji obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, „Warszawskie Zeszyty Historyczne”, z. 3, s. 67–69 [wydanie źródeł].

Rozmowa gen. Andersa z przedstawicielami żydostwa polskiego na terenie ZSRR w dniu 24 X 1941 w Ambasadzie RP w Kujhyszewie, „Więź”, nr 1, s. 100–111.

Rozmowa z Krystyną Kersten. Społeczeństwo a historia po 1945 r., rozmawiała A. Baniewicz, „Puls”, nr 41, s. 59–80.

Społeczeństwo polskie na przełomie wojny i pokoju, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 83–95.

Stalinizm w Polsce (1944–1956), „Tygodnik Solidarność”, nr 3, s. 3, 12.

1990 

Bezdomny intelektualista w poszukiwaniu ratunku, „Odra”, nr 2, s. 2–6.

Czy Ziemie Odzyskane to ziemie odzyskane? [dyskusja redakcyjna], opracowała I. Rutkiewicz, „Odra”, nr 9, s. 18–23.

Inteligencja wobec nowej rzeczywistości, „Mówią Wieki”, nr 7, s. 6–11.

Kłopoty ze świadkami historii, w: T. Torańska, Oni, wyd. 2, Warszawa, s. 5–13.

Narodziny systemu władzy, Poznań, 451 s.

Obraz minionych lat [odpowiedź na ankietę], „Polityka”, nr 31, s. 3.

Odpowiedź na recenzję prof. Andrzeja Pilcha, „Studia Historyczne”, z. 1, s. 143–151 [dotyczy książki: Narodziny systemu władzy, Paryż 1986].

Pamięć i uprawianie historii, w: Historia, prawo, polityka, pod red. J. Baszkiewicza, A. Bodnara, S. Gebethnera, Warszawa, s. 21–31.

Polacy wobec rzeczywistości 1944–1947. Tezy pod rozwagę, „Res Publica”, nr 2, s. 2–13.

Procesy demograficzne XIX wieku jako funkcja kształtowania się współczesnego świata, „Przegląd Humanistyczny”, nr 5/6, s. 57–64.

Procesy demograficzne XIX w. jako funkcja kształtowania się świata współczesnego, „Dzieje Najnowsze”, nr 3, s. 51–58.

Przygoda z komunizmem, rozmawiała R. Socha, „Przegląd Tygodniowy”, nr 42, s. 1, 14.

Tadeusz Łepkowski, „Polityka”, nr 3, s. 10.

W 45 lat dookoła Jałty, rozmowę przeprowadził G. Basaj, „Nowe Książki”, nr 7, s. 3–4.

Losy idei socjalistycznych i wyzwania współczesności. Referaty i dyskusja, pod red. W. Wesołowskiego, Warszawa, s. 28–29, 63–64 [głos w dyskusji].

1991

The Establishment of Communist Rule in Poland 1943–1948, Berkeley, University of California Press, 535 s.

L’instaurazione e le sviluppo dello stalinismo in Polonia (1944–1957), w: L’età dello stalinismo. Relazioni al convegno internationale organizzato dalla Fondatione Instituto Gramsci e dall Instituto di Filosofia dell’Univer sita di Urbino, 26–29 V 1989, Roma, s. 321–332.

O użyteczności konceptu totalitaryzmu w badaniach PRL, w: Czy PRL była państwem totalitarnym?, Warszawa, s. 3–31 [referat wygłoszony w Pracowni Najnowszej Historii Politycznej Instytutu Studiów Politycznych PAN, 19 XII 1990].

Opór i przystosowanie, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 4, s. 18–25.

Poland 1943–1948, University Press of California, Los Angeles, 320 s. [tłumaczenie książki: Narodziny systemu władzy…].

Poland. A Devil’s Alternative, w: Poland – the Quest for New Identity and Competitive Advantage, ed. A. Kuklinski, seria „Globality versus Locality”, t. 2, Polish Association for the Club of Rome, s. 133–146.

Słowo wstępne, w: J.B. de Weydenthal, B.D. Porter, K. Derlin, Polski dramat 1980–1982, Warszawa, s. 5–10.

Władza – komunizm – Żydzi. Jak to było w latach 1944–1948, „Polityka”, nr 27, s. 14.

Wokół Marca. Zagajenie dyskusji nad książką J. Eislera „Marzec 1968” [Warszawa 1991] w Instytucie Historii PAN, „Res Publica”, nr 7/8, s. 119–124.

Moralność, polityka, historia, „Polityka”, nr 6, s. 1, 13 [głos w dyskusji wokół problemu: trzecia czy czwarta Rzeczypospolita?].

Recenzja: T. Łepkowski, Wolna szkoła polska w okupowanej Francji. Historia Gimnazjum i Liceum im. Cypriana Norwida w Villard-de-Lans 1940–1946, Warszawa 1990, „Nowe Książki”, nr 3, s. 37–38.

Recenzja: T. Łepkowski, Uparte trwanie polskości, Londyn 1989, „Nowe Książki”, nr 3, s. 37–38.

1992

Anatomia półprawd (Antysemityzm), rozmowę przeprowadził A. Zięba, „Przegląd Tygodniowy”, nr 5, s. 21.

Czy PRL była państwem totalitarnym? Referat, „Wiadomości Historyczne”, nr 1, s. 5–12.

Komunizm czy ciemnogród? Powojenne wybory intelektualistów polskich, „Polityka”, nr 47, s. 13.

O użyteczności konceptu totalitaryzmu w badaniach PRL [fragment referatu], w: Czy PRL była państwem totalitarnym?, „Mówią Wieki”, nr 2, s. 1–7.

Pogrom kielecki – znaki zapytania, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, nr 4, s. 157–192.

Pogrom kielecki – znaki zapytania, w: Polska–Polacy–mniejszości narodowe, Wrocław, s. 157–192.

Polacy–Żydzi–komunizm. Anatomia półprawd 1939–1968, Warszawa, 185 s.

Stalinizm w Polsce (1944–1956), w: Prawo okresu stalinowskiego. Zagadnienia wybrane, pod red. M. Pietrzaka, seria „Studia Juridica”, t. 22, s. 9–20.

Walka przeciw władzy stanowionej przez komunistów – stan faktyczny, w: Konspiracja i walka zbrojna z „władzą ludową’’ w pierwszych latach powojennych – w świetle prawa. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Sąd Najwyższy w dniach 9–10 stycznia 1991 r. w Popowie, Warszawa, s. 4–24.

Wstęp, w: B. Szaynok, Pogrom Żydów w Kielcach 4 lipca 1946, Warszawa, s. 7–24.

Recenzja: M. Kula, Narodowe i rewolucyjne, Warszawa 1991, „Więź”, nr 6, s. 139–144.

1993

Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944–1956, Londyn, 196 s.

Rok pierwszy, Warszawa, 103 s.

Rok 1956 – punkt zwrotny, „Krytyka”, nr 40, s. 133–145.

Poles–Jews: A Conflict of Values, „Polish Western Affairs”, nr 1, s. 103–118.

Przedmowa, w: R. Kupiecki, Natchnienie milionów. Kult Stalina w Polsce 1944–1956, Warszawa, s. 3–8.

1994

1918, 1944, 1989, „Więź”, nr 8, s. 47–58.

Bilans zamknięcia. Spór o PRL, „Tygodnik Powszechny”, nr 20, s. 8–9.

Ewidencja Berii. Ilu Polaków naprawdę wywieziono do ZSRR?, „Polityka”, nr 2, s. 25.

Jałtamit i rzeczywistość. Referat, „Strony”, nr 2, s. 13–20.

Język dokumentów programowych 1943–1944, w: Polska–Kresy–Polacy, pod red. S. Ciesielskiego, T. Kulak, K. Matwijowskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia”, nr 116, s. 317–324.

Migracje ludności a przemiany społeczne w Polsce po II wojnie światowej, „Wiadomości Historyczne”, nr 1, s. 1–9.

Nauka polska 1939–1956, w: Nauka polska wobec totalitaryzmów. W 55. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Materiały sympozjum 15–17 IX 1994, pod red. B. Orłowskiego, Warszawa, s. 5–19.

Stulecie przesiedleńców. Przymusowe przemieszczenia ludności – próba typologii, „Tygodnik Powszechny”, nr 4, s. 1, 5–6.

Szacunek strat osobowych w Polsce Wschodniej, „Dzieje Najnowsze”, nr 2, s. 41–50.

The Turning Point, w: The Soviet Union in Eastern Europe 1945–1989, ed. O.A. Westad, S. Holtsmark, I.B. Neumann, London, s. 47–62.

Czy PRL była państwem polskim?, „Mówią Wieki”, nr 10/11, s. 64–69 [głos w dyskusji].

Recenzja: P. Machcewicz, Polski rok 1956, Warszawa 1993, „Więź”, nr 11, s. 161–165.

1995

Czy Polskę zdradzono w Jałcie?, „Polityka”, nr 5, s. 1, 22.

Czym grozili starcy z Kremla. Ekspertyza czy sąd nad stanem wojennym, „Polityka”, nr 50, s. 71–74.

Dyskusja nad historią PRL, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały”, t. 1, s. 7–14.

Historia najnowsza – między polityką a nauką. Dyskusja, „Odra”, nr 11, s. 2–10 [głos w dyskusji].

Jałta – mit i rzeczywistość, w: Jałta z perspektywy półwiecza. Materiały z konferencji naukowej w Opolu, pod red. S. Niciei, Opole, s. 15–24.

The Jewish Communism’ Stereotype (The Polish Case), w: Vampires Unstaked. National Images, Stereotypes and Myths in East Central Europe. Proceedings of the Colloquium. Amsterdam 18–20 May 1994, ed. A. Gerrits, N. Adler, Amsterdam, s. 179–190.

Nie ma wolności dla reakcjonistów (Cenzura w PRL 1945–1956), „Przegląd Polityczny”, nr 27/28, s. 56–61.

Pionki i figury (Polityka w latach 1944–1945), „Polityka”, nr 29, s. 24–25.

Wallenrod czy Janczar?, „Zeszyty Historyczne Solidarności”, nr 1, s. 165–166.

Warianty polityki polskiej. Rok 1944, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały”, t. 1, s. 29–61.

World War II and the Division of Europe, „Bulletin of the International Committee for the History of the Second World War”, nr 27/28 (1945. Conseąuences and Seąuels of the Second World War), s. 157–172 [specjalny tom biuletynu wydany z okazji XVIII Międzynarodowego Kongresu Historyków w Montrealu].

Recenzja: A. Dubček, Nadzieja umrze ostatnia, Warszawa 1995, „Nowe Książki”, nr 7, s. 14–15.

Recenzja: A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL, Londyn 1994, „Społeczeństwo Otwarte”, nr 3, s. 46–47.

Recenzja: A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL, Londyn 1994, „Więź”, nr 6, s. 155–166 [współautorka: M. Fik].

Recenzja: A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1995, „Nowe Książki”, nr 9, s. 12–13.

Recenzja: Zaciskanie pętli. Tajne dokumenty dotyczące Czechosłowacji 1968 r., Warszawa 1995, „Nowe Książki”, nr 7, s. 14–15.

1996

Bilans zamknięcia, w: Spór o PRL, Kraków, s. 17–27.

Czym grozili starcy z Kremla?, „Zeszyty Historyczne Solidarności”, z. 2, s. 189–197.

Dyplomacja kanadyjska wobec Polski w latach II wojny światowej, w: Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa, s. 547–560.

Enklawa wolnej myśli, „Tygodnik Powszechny”, nr 30, dodatek, s. I, IV.

II wojna światowa i podział Europy, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały”, t. 2, s. 7–34.

O stanie badań nad pogromem w Kielcach. Dyskusja w Żydowskim Instytucie Historycznym (12 III 1996), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 4, s. 3–17.

Ofiary czy współwinni? O narodowym losie Polaków. Referat, „Rzeczpospolita”, nr 132, dodatek, s. I.

Pogrom Żydów w Kielcach 4 lipca 1946 r., Warszawa, 20 s.

Pogrom Żydów w Kielcach, „Studia i Materiały P[aństwowego] I[nstytutu S[praw] M[iędzynarodowych]”, nr 104, s. 3–20.

The Polish-Ukrainian conflict under communist rule, „Acta Poloniae Historica”, nr 73, s. 135–151.

Przybycie i odejście. Ziemie Zachodnie i Północne, „Borussia”, nr 18, s. 7–18.

Ręka Polaka. Pogrom kielecki: nadal więcej pytań niż odpowiedzi, „Polityka”, nr 23, s. 68–71.

Społeczeństwo polskie wobec postanowień jałtańskich w 1945 r., w: Jałta. Szkice i polemiki.

Zbiór studiów, pod red. M.M. Drozdowskiego, Warszawa, s. 33–42.

Yalta Conference and the Division of Korea, w: Korean Democracy Toward a New Horizon, Seul, s. 1–22 [Materiały międzynarodowej konferencji: 50 Years of Korean Independence, 50 Years of Korean Politics, lipiec 1995].

Z najwyższymi względami, „Mówią Wieki”, nr 7, s. 25–27.

1997

Czy przeszłość się powtórzy. W odpowiedzi na ankietę: Do jakiej Polski przy jedzie papież?, „Znak”, nr 4, s. 105–109.

Druga wojna światowa i podział Europy, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały”, t. 2, s. 7–34.

Dyskusja wokół tekstu Abrahama Brumberga „Polska inteligencja a antysemityzm”, „Biuletyn Żydowskiego Instjtutu Historycznego”, nr 2, s. 3–15.

Masové protesty v Polské lidové republice. Plynulý proces, nebo jednotlivé události?, „Soudobé Dějiny”, nr 2, s. 215–232.

O stanie wojennym, w: O stanie wojennym w sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Warszawa, s. 56–107.

Ofiary czy współwinni?, w: Nazizm i sowietyzm w świadomości historycznej, Warszawa, s. 77–88.

Panteon europejski i narodowy, „Gazeta Wyborcza”, nr 97, dodatek s. 20–22.

The pogrom of Jews in Kielce on July 4, 1946, „Acta Poloniae Historica”, t. 76, s. 197–212.

Polskiego inteligenta żywot po śmierci, w: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Materiały wystawy i sesji naukowej, pod red. A. Garlickiej i J. Jedlickiego, Warszawa, s. 169–180.

Przymusowe przemieszczenia ludności – próba typologii, w: Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, pod red. H. Orłowskiego, A. Saksona, Poznań, s. 13–30.

Psychoza mordu. Raport o pogromie kieleckim, „Polityka”, nr 43, s. 96.

Rok 1956 – przełom? Kontynuacja? Punkt zwrotny?, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały”, t. 3, s. 7–18.

Słowo Krystyny Kerstenowej z okazji otrzymania nagrody im. Jana Strzeleckiego, „Tygiel Kultury”, nr 3, s. 84–86.

Stulecie przesiedleńców. Przymusowe przesiedlenia ludności – próba typologii, w: Przeprosić za wypędzenie? Wypowiedzi oficjalne oraz debata prasowa o wysiedleniu Niemców po II wojnie światowej, pod red. K. Bachmanna, J. Kranza, Kraków, s. 100–111.

Wolna elekcja. Dyskusja, oprac. Z. Stachura, D. Macieja, „Wprost”, nr 38, s. 21–22.

1998

The Context of contemporary Polish-Jewish References, „Więź”, special issue, s. 288–305.

Das Jahrhundert der Übersiedler. Erzwungene Bevolkerungsverlagerungen – Versuch einer Typologisierung, w: Verlorene Heimat. Die Vertreibungsdebatte in Polen, Hrsg. von K. Bachmann und J. Kranz unter Mitarbeiter von J. Obermeier, Bonn, s. 103–115.

Klub za żelazną kurtyną. Do czego potrzebny był Kominform, „Polityka”, nr 1, s. 54, 56.

Konteksty współczesnych odniesień polsko-żydowskich, „Więź”, nr specjalny (maj), Pod wspólnym niebem. Tematy polsko-żydowskie, s. 281–298 [współautor: J. Szapiro].

Marzec 1968 a postawy intelektualistów wobec komunizmu, w: Marzec 1968. Trzydzieści lat później. Materiały konferencji na Uniwersytecie Warszawskim 6 i 7 marca 1998, pod red. M. Kuli, P. Osęki, M. Zaremby, Warszawa, s. 171–182.

Nauka polska 1939–1956 wobec totalitaryzmów. Referat, „Wiadomości Historyczne”, nr 3, s. 140–152.

Polish Stalinism and the So-Called Jewish Question, w: Der Spätstalinismus und die „Jüdische Frage”, Köln–Weimar–Wien, s. 221–236.

Polityczny i propagandowy obraz zbrojnego podziemia w latach 1945–1947, w: Wojna domowa czy nowa okupacja? Polska po roku 1944. Materiały sesji zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie 6 listopada 1997 przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, pod red. A. Ajnenkiela, Wrocław, s. 141–149.

Przybycie i odejście. Ziemie Zachodnie i Północne, „Borussia”, nr 16, s. 225–231.

Rok 1956 – przełom? Kontynuacja? Punkt zwrotny?, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały”, t. 3, s. 7–8.

Rok pierwszy, „Midrasz”, nr 7/8, s. 26–29.

Rząd RP wobec mediacji brytyjskiej (styczeń–marzec 1944 r.), „Dzieje Najnowsze”, nr 1, s. 29–52.

Spalona ziemia (Mąż stanu 2000), „Wprost”, nr 42, s. 26–28.

Recenzja: N.S. Lebedeva, Katyń: zbrodnia przeciwko ludzkości, Warszawa 1997, „Nowe Książki”, nr 5, s. 57–58.

Recenzja: K. Lesiakowski, Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998, „Nowe Książki”, nr 8, s. 21–22.

1999

Dyplomacja polska w poszukiwaniu kompromisu polsko-sowieckiego (kwiecień–listopad 1944), w: Historia dyplomacji polskiej, pod red. G. Labudy, t. 5, pod red. W. Michowicza, Warszawa, s. 491–572.

Dyplomacja rządu narodowego protestu, w: Historia dyplomacji polskiej, pod red. G. Labudy, t. 5, pod red. W. Michowicza, Warszawa, s. 573–639.

Masowe protesty w PRL – proces ciągły czy odosobnione wydarzenia, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały”, t. 4, s. 281–302.

Od wyzwolenia do stalinizmu, w: Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim, Zielona Góra, s. 7–17.

Wstęp do polskiego wydania, w: S. Courtois, N. Werth, J.-L. Panné, A. Paczkowski, K. Bartosek, J.-L. Margolin, Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa, s. 7–22.

2000

Der Kontext der gegenwärtigen polnisch-jüdischen Beziehungen, „Więź”, Sonderausgabe Polen and Jüden, s. 348–366.

Żydzi – władza komunistów, „Jidełe. Żydowskie pismo otwarte”, wydanie specjalne, s. 130–141.

Moje doświadczenia z cenzurą, w: Cenzura w PRL. Relacje historyków, oprac. Z. Romek, Warszawa, s. 121–125

Źródlo: Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. Tomasz Szarota, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2001, s. 366–382