1. Home
  2. /
  3. Dr Robert Stępień

Stypendysta Fundacji 2013-2014

14 kwietnia 2016 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pomyślnie zakończyła się obrona pracy doktorskiej Roberta Stępnia pt. “Zarządzanie dokumentacją i informacją we współczesnych archiwach brytyjskich”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, a recenzentami prof. dr hab. Władysław Stępniak i prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy!

Rozprawa doktorska: Zarządzanie dokumentacją i informacją we współczesnych archiwach brytyjskich

Streszczenie

Zarządzanie dokumentacją i informacją stanowi nieodzowny element funkcjonowania współczesnych archiwów. Archiwistyka brytyjska ma w tym zakresie duży dorobek teoretyczny i praktyczny. W wielu współcześnie realizowanych projektach archiwalnych zarówno w wymiarze europejskim, jak też światowym doświadczenia brytyjskie postrzegane są jako wzorcowe w kontekście przyjmowania określonych rozwiązań. Osiągnięcia brytyjskie należy uznać za warte upowszechnienia, zwłaszcza wśród archiwistów i zarządców dokumentacji wkraczających w nowe z ich perspektywy obszary prowadzonej działalności.

Podstawowym celem pracy jest ukazanie zmian, jakie zachodzą w obszarze zarządzania dokumentacją i informacją we współczesnych archiwach brytyjskich. Przedmiotem badań uczyniono akty prawne regulujące materię zarządzania w tym obszarze oraz systemy informatyczne wspomagające działalność archiwalną. Rozprawa poza celami badań formułowanych na płaszczyźnie poznawczej uwzględnia aspekt celów praktycznych, czyli możliwość zastosowania opisywanych rozwiązań w praktyce działalności archiwów w Polsce. W tym celu porównane zostały polskie i brytyjskie doświadczenia w realizacji zbliżonych koncepcyjnie przedsięwzięć archiwalnych.

Dysertacja powstała na podstawie analizy dostępnej literatury przedmiotu oraz materiału badawczego zebranego podczas staży naukowych realizowanych w ośrodkach brytyjskich. Najważniejsza część badań została przeprowadzona w siedzibie Archiwum Narodowego w Londynie. Badania te pozwoliły poznać praktyczny aspekt badanej problematyki, w tym doświadczenia zespołów odpowiedzialnych za ich implementację.