1. Home
  2. /
  3. Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dane gromadzone za pośrednictwem stron Fundacji Kerstenów

Przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzimy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem i wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w tym celu.

Nasza strona automatycznie zbiera niektóre dane Użytkowników, w tym: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Dane te są zbierane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa serwisu, a tym samym osób z niego korzystających.

Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo, nie zabiegamy o ich identyfikację, nie wymagamy rejestracji. Nie przekazujemy żadnych gromadzonych przez stronę danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje państwowe na podstawie odpowiednich przepisów.

Polityka cookies

Polityka cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika przez Fundację Kerstenow.

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania czy oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do potrzeb każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Nasz serwer wykorzystuje dwa typy plików cookies: a) cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika; b) cookies trwale: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji można będzie korzystać z Serwisu poza funkcjami, które ze swej natury wymagają plików cookies.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione szczególnie w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików cookies nie powinno wpłynąć na funkcjonalność stron internetowych Fundacji.

Polityka ochrony danych osobowych w Fundacji Kerstenów

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określanym jako RODO, a także nową polską ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Fundacja Kerstenów informuje o zasadach, na jakich przetwarzanie danych osobowych odbywa się w Fundacji.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku Fundacji Kerstenów takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, adres IP, numer telefonu czy numer konta bankowego.

Administrator

Administratorem danych jest Fundacja Kerstenów oraz podmioty, z którymi zawarła ona stosowne umowy.
Organem nadzorczym powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Fundacja Kerstenów na podstawie oceny ryzyk wyznaczyła administratora bezpieczeństwa informacji w osobie Beaty Bińko, z którą można się kontaktować drogą e-mailową pod adresem <fundacja@kerstens.org>.

Podstawa i cel przetwarzania danych

Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Fundację Kerstenów (są one zapisywane w plikach cookies) oraz przez korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podstawą pozyskiwania danych osobowych jest dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.

Fundacja przetwarza dane osobowe na podstawie co najmniej jednego z czterech warunków wskazanych przez RODO: art. 6a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art. 6f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Zasady przetwarzania danych

Dane są przetwarzane wyłącznie w przypadku posiadania przez Fundację jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu, w jakim dane te zostały przekazane administratorowi. Po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Fundacja Kerstenów przestrzega siedmiu zasad przetwarzania danych osobowych ustalonych w RODO: 1) zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości; 2) zasady ograniczenia celu; 3) zasady minimalizacji danych; 4) zasady prawidłowości danych; 5) zasady ograniczenia przechowania danych; 6) zasady integralności i poufności danych; 7) zasady rozliczalności.

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym odbiorcom: instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, darczyńcom zgodnie z zapisami umowy oraz podmiotom partnerskim w celu realizacji usługi. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia Fundacji z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Uprawnienia osoby, której dotyczą dane

Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może taką zgodę w każdej chwili — bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn — cofnąć. Ma ona również prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.