1. Home
 2. /
 3. Regulamin konkursu o stypendium...

PoczĄwszy od 2022 roku

 1. Organizatorami konkursu są Fundacja Kerstenów oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (IH PAN). Konkurs na dany rok jest ogłaszany na stronach internetowych i tablicy ogłoszeniowej IH PAN oraz Fundacji Kerstenów do końca stycznia danego roku.
 2. Nagrodę w konkursie stanowi roczne stypendium w wysokości nie niższej od 12 000 złotych, wypłacane laureatowi przez IH PAN w dwunastu miesięcznych ratach. Stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Informacja o wysokości stypendium podana jest w ogłoszeniu o konkursie.
 3. Laureatem konkursu można zostać tylko raz.
 4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie doktoranci IH PAN zajmujący się historią najnowszą.
 5. Zgłoszenia do konkursu składają zainteresowani w Sekretariacie IH PAN, załączając informację o realizowanym projekcie doktorskim oraz opinię opiekuna naukowego lub promotora. Zgłoszenia należy nadsyłać w ciągu 30 dni od ogłoszenia konkursu. Dokładny termin podaje się każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie (liczy się data wpływu).
 6. Wyboru laureata dokonuje trzyosobowe jury konkursowe, w którego skład wchodzi dwóch samodzielnych pracowników naukowych – specjalistów w zakresie historii najnowszej, powołanych przez Dyrekcję IH PAN, oraz samodzielny pracownik naukowy, upoważniony przez Fundację Kerstenów. Spośród zgłoszonych kandydatur jury wybiera w terminie do 28 lutego danego roku jednego laureata konkursu.
 7. Laureat ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni od powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu dostarczyć Fundacji Kerstenów:
  • krótką notę biograficzną,
  • zdjęcie w wersji cyfrowej
  • krótki opis (8-12 zdań) badań, jakie podjął lub zamierza podjąć,
  • zgodę na umieszczenie tych informacji oraz zdjęcia na stronie internetowej Fundacji Kerstenów.
 8. Po upływie okresu objętego stypendium (1 rok) Fundacja oczekuje od stypendysty krótkiej informacji o wynikach badań (8-12 zdań) oraz zgody na jej umieszczenie na stronie internetowej Fundacji. Informacja ta musi być zaakceptowana przez opiekuna naukowego stypendysty.
 9. O wynikach konkursu stypendialnego IH PAN i Fundacja Kerstenów poinformują na swoich stronach internetowych, natomiast IH PAN przekaże mediom informację o konkursie.