Na rok akademicki 2016/2017 i kolejne lata

  1. Fundatorem stypendium naukowego im. Profesora Adama Kerstena jest Fundacja Kerstenów (KRS: 0000391603; www.kerstens.org/fundacja/). Stypendium ma służyć realizacji celów Fundacji, wśród których jest m.in. wspieranie badań i inicjatyw służących pogłębianiu i upowszechnianiu wiedzy humanistycznej, a także działalności naukowej, edukacyjnej i oświatowo-kulturalnej na rzecz ogółu społeczności, popularyzującej ideały wyznawane przez Krystynę i Adama Kerstenów.
  2. Fundusz stypendialny wynosi co najmniej 11 000 zł rocznie i jest przekazywany przez Fundację na konto UMCS. Z funduszu tego przyznawane jest każdego roku jedno stypendium w wysokości 1/10 przekazanej kwoty miesięcznie. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy roku akademickiego, tj. na okres od 1 października do 31 lipca następnego roku. Kwota może ulec zmianie zależnie od możliwości finansowych Fundacji.
  3. Stypendysta jest wyłaniany corocznie w drodze konkursu przeprowadzanego w Instytucie Historii UMCS. Konkurs jest ogłaszany na tablicy ogłoszeniowej Instytutu Historii UMCS oraz stronach internetowych Uniwersytetu i Fundacji Kerstenów nie później niż 1 czerwca danego roku.
  4. Beneficjentem stypendium mogą zostać doktoranci II—IV roku stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Historii, szczególnie osoby zajmujące się — zgodnie z zainteresowaniami badawczymi i społecznymi Patrona stypendium — historią nowożytną i współczesną. Zainteresowani składają zgłoszenie do konkursu u kierownika studiów doktoranckich, dołączając opis realizowanego projektu doktorskiego (8—12 zdań), osiągnięć naukowych z ostatniego roku akademickiego oraz opinię opiekuna naukowego lub promotora. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń to 30 września danego roku (liczy się data wpływu).
  5. Wyboru laureata spośród zgłoszonych kandydatur dokonuje kapituła w składzie: dziekan (prodziekan) Wydziału Humanistycznego UMCS, dyrektor (wicedyrektor) Instytutu Historii UMCS, kierownik studiów doktoranckich w Instytucie Historii oraz przedstawiciel Fundacji, w terminie do 31 października danego roku. Kapituła poza dołączonymi materiałami może wziąć pod uwagę ogólną aktywność naukową kandydatów.
  6. Stypendium może być doktorantowi przyznane tylko raz w czasie studiów bez możliwości przedłużenia na kolejny rok.
  7. Wypłata stypendium, którym zarządza UMCS, następować będzie do 10. dnia każdego miesiąca. Stypendium za październik może być wypłacone później, nie później jednak niż do 10 listopada.
  8. Stypendysta przekazuje Fundacji i kierownikowi Studium krótką notę biograficzną, zdjęcie cyfrowe oraz zwięzły opis badań (punkt 4), z jednoczesnym wyrażeniem zgody na umieszczenie tych informacji na stronie internetowej Fundacji oraz Instytutu Historii. Po upływie okresu objętego stypendium beneficjent zobowiązuje się do poinformowania Fundacji o wynikach badań (8—12 zdań), z jednoczesnym wyrażeniem zgody na umieszczenie tych informacji na stronie internetowej Fundacji. Informacja ta musi być zaakceptowana przez opiekuna naukowego stypendysty.
  9. O wynikach konkursu stypendialnego Instytut Historii UMCS i Fundacja Kerstenów zawiadomią na swoich stronach internetowych, informacja ta zostanie ponadto zamieszczona na tablicy informacyjnej Instytutu.

Powyższy Regulamin (2016), Uchwała Rady Naukowej Instytutu Historii UMCS, oraz informacja o stypendium na dany rok znajduje się na stronie Instytutu Historii UMCS:
Stypendium naukowe im. Adama Kerstena