1. Home
 2. /
 3. Sprawozdanie z wykorzystania stypendium

2020 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Adama Kerstena

Laureatka: Anna Jakimowicz: Sprawozdanie z wykorzystania stypendium

Dzięki przyznanemu przez Fundację Kerstenów stypendium doktoranckiemu im. Adama Kerstena w roku akademickim 2020/2021 kontynuowałam prace nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej i w znaczącym stopniu przybliżyłam się do jej ukończenia. Mimo trwającej pandemii, co wiązało się z ograniczeniami w działalności placówek archiwalnych i bibliotecznych, uzyskane środki finansowe pozwoliły mi na kwerendy naukowe w Archiwum Głównym Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Wojskowym Biurze Historycznym (Centralnym Archiwum Wojskowym), Bibliotece Narodowej, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie, a także w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ostatnim roku przygotowałam i złożyłam do druku trzy publikacje będące wynikiem prowadzonych badań. Artykuł pt. W cieniu wojny… Kultura i czas wolny ludności wojskowej i cywilnej w Lublinie w okresie okupacji austro-węgierskiej (1915–1918) ukaże się w piątym tomie publikacji pt. Oblicza wojny. Miasto i wojna pod red. Witolda Jarno i Jarosława Kity; tekst pt. Lubelscy katolicy w okresie okupacji austro-węgierskiej (1915–1918) został opublikowany w czwartym tomie monografii zbiorowej pt. Wojna – konflikt – spór. Obszary rywalizacji w przestrzeni międzynarodowej pod redakcją Romana Kordonskiego, Aleksandry Kordonskiej i Łukasza Muszyńskiego (Olsztyn–Lwów 2021). Złożyłam również artykuł pt. Niech nam żyje 3 Maj… Obchody rocznic narodowych w Lublinie na początku XX w. w świetle prasy lokalnej (na wybranych przykładach) do redakcji periodyku „Przegląd Nauk Historycznych”.

W tym czasie uczestniczyłam w kilku konferencjach naukowych, m.in. w konferencji „Oblicza wojny. Miasto i wojna”, która odbyła się w Łodzi, II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Tradycje i obyczaje w kulturach i religiach. Wojna i pokój” w Krakowie, Międzynarodowej Konferencji „Wspólne drogi. Podobieństwa i różnice” w Lublinie, podczas których prezentowałam dotychczasowe wyniki moich badań.

2018 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Adama Kerstena

Laureat: Marcin Janakowski: Sprawozdanie z wykorzystania stypendium

W roku akademickim 2018/2019 dzięki przyznanemu mi stypendium Fundacji Kerstenów miałem możliwość realizowania działań naukowych ukierunkowanych w znacznym stopniu na realizację przedłożonego do konkursu projektu „Europejska działalność dyplomatyczna Hieronima Łaskiego”. Otrzymywane wsparcie finansowe pozwoliło mi wziąć udział w kilku międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, na których prezentowałem wybrane fragmenty swoich badań, dotyczących głównie funkcjonowania wczesno nowożytnej dyplomacji. Moim nadrzędnym celem było natomiast przeznaczenie uzyskanych środków na prowadzenie niezbędnych kwerend archiwalno-bibliotecznych w następujących jednostkach:

 • Archiwum Państwowe w Łodzi,
 • Archiwum Narodowe w Krakowie,
 • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie,
 • Archiwum Państwowe w Toruniu,
 • Archiwum Państwowe w Gdańsku,
 • Archiwum Państwowe w Kielcach,
 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
 • Bibliotece Jagiellońskiej,
 • Bibliotece PAN w Gdańsku,
 • Bibliotece PAN w Kórniku,
 • Bibliotece Narodowej
 • Bibliotece PAN/PAU w Krakowie,
 • Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Kwerendy te umożliwiły mi stworzenie podstawy źródłowej do zrealizowania powyższego projektu, będącego jednocześnie zasadniczą częścią mojej rozprawy doktorskiej. Ponadto efektem przeprowadzonych poszukiwań i badań są następujące publikacje naukowe, z których dwie są bezpośrednio związane z tematyką przedstawionego do konkursu projektu i dysertacji doktorskiej:

 1. Janakowski M., Between facts and panegyrics. Tracing the youth and peregrinations of Hieronim, Jan and Stanisław Łaski, „Review of Historical Sciences” 2018, t. XVII, nr 3, s. 67—101.
 2. Janakowski M., Dokument rozgraniczenia dóbr Niekłania i Chlewisk z 18 sierpnia 1534 r. – wycinek z topograficznego i gospodarczego obrazu dorzecza górnej Kamiennej w pierwszej połowie XVI wieku, „Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej” 2019, t. 10, s. 23—39.
 3. Janakowski M., Kierunki działań dyplomacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1569—1589 – próba analizy, „Progress. Jurnal of young researchers” 2019, nr 5, s. 122—146.
 4. Janakowski M., Między faktami a panegiryzmem. Śladami młodzieńczych lat i peregrynacji Hieronima, Jana i Stanisława Łaskich, „Przegląd Nauk Historycznych” 2018, R. XVII, nr 2, s. 67—100.

Artykuły w wersji cyfrowej są dostępne na: https://umcs-pl.academia.edu/MarcinJanakowski.

2017 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Adama Kerstena

Laureat: Bartosz Staręgowski: Sprawozdanie z wykorzystania stypendium

W roku akademickim 2017/2018, na który zostało mi przyznane stypendium Fundacji Kerstenów, dokonałem znacznych postępów w pracy naukowo-badawczej. Udało mi się ukończyć kwerendę w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz napisać dwa rozdziały dysertacji i rozpocząć pracę nad ostatnim, piątym, rozdziałem, poświęconym zagadnieniu kadry oficerskiej wojsk samorządu szlacheckiego województw wielkopolskich za panowania Jana Kazimierza (1648—1668).

Oprócz tego udało mi się opublikować dwa następujące artykuły: W służbie województwom wielkopolskim i Rzeczypospolitej. Okoliczności sformowania i działalność pułku Bogusława Leszczyńskiego w latach 1648—1649 („Res Historica” 2017, t. 44, s. 33—63) oraz Oficer wojsk formacji zbrojnych samorządu ziemskiego — na przykładzie Samuela z Pękosławia Regowskiego, podczaszego chełmskiego („Rocznik Chełmski” 2017, t. 21, s. 25—43), dwie edycje źródłowe: Rękopis listu Marcina Broniewskiego do Krzysztofa Radziwiłła datowany na 27 kwietnia 1624 r. Edycja źródłowa („Koło Historii” 2017, t. 20, s. 185—189); „Niecnego uczynku kmiecia Mikołaja Kiełczyka opisanie”. Tekst źródłowy i komentarz do protestacji księdza Jana Wolstiniusa (Protestao Parochi Popouiens) („Koło Historii” 2017, t. 21, s. 149—155), a także dwa artykuły popularnonaukowe: „Ruch oporu Wielkopolski walczącej” („wSieci Historii” 2018, nr 5); Uzdrawiająca moc królów francuskich. Kilka uwag na marginesie królewskiego rytuału uzdrowienia („Rycerstwo” 2018, nr 1).

Do druku zostały złożone następujące materiały mojego autorstwa: Sejmik średzki wobec cudzoziemskich żołnierzy i oficerów w wojsku powiatowym województw wielkopolskich w czasach panowania Jana Kazimierza (1648—1668), który zostanie opublikowany w 2019 r. na łamach kolejnego tomu serii Studia nad staropolską sztuką wojenną, oraz „Opowieść o księdzu, który z chłopami i Szwedami wojował…” Rys działalności wojskowej Jana Zapolskiego, opata lędzkiego, która z kolei ukaże się w trzecim tomie Ciekawostek historycznych.

Obecnie jestem na końcowym etapie prac nad rozprawą doktorską i planuję obronę na rok 2019.

2016 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Adama Kerstena

Laureatka: Iwona Górnicka: Sprawozdanie z wykorzystania stypendium

W czasie otrzymywania stypendium swoją aktywność naukową skupiłam przede wszystkim na kwerendach archiwalnych, które przeprowadziłam w kilku archiwach oraz bibliotekach krajowych. Były to m.in.: Archiwum Państwowe w Gdańsku, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie i Archiwum Państwowe w Poznaniu, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Narodowa czy też Biblioteka Ordynacji Zamojskiej. Udało się mi również opracować i złożyć do druku tekst źródłowy Pasja męki Mikołaja Prażmowskiego prymasa gnieźnieńskiego wedle Lublina pisana 1672, który zostanie opublikowany w 43 numerze „Res Historica”, czasopisma znajdującego się na punktowanej liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Część środków przeznaczyłam także na udział w konferencjach naukowych (m.in. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Historyków Nowożytników „Opozycja — bunt — powstanie. Opór przeciwko władzy w epoce nowożytnej” w Krakowie, trzeciej edycji Lubelskiej Wiosny Historycznej oraz Humanistycznej Konferencji Naukowej im. Kacpra Niesieckiego, odbywającej się w Krasnymstawie), na których prezentowałam wyniki swoich dotychczasowych badań. Efektem tychże konferencji są teksty złożone do publikacji pokonferencyjnych, które niebawem się ukażą. Ponadto zakupiłam kilkanaście książek odnoszących się do problematyki związanej z moją pracą naukową. Udało mi się również pozyskać kilkadziesiąt skanów z rękopisów zawierających pisma polityczne z lat 1669—1673.

Wszelkie działania podjęte w roku akademickim 2016/2017 umożliwiły mi rozpoczęcie procesu opracowywania zgromadzonych materiałów oraz w znaczący sposób przybliżyły mnie do ukończenia przygotowywanej przeze mnie rozprawy doktorskiej.

2015 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Adama Kerstena

Laureat: Mariusz Kozdrach: Sprawozdanie z wykorzystania stypendium

W roku akademickim 2015/2016 swoją aktywność naukową skoncentrowałem na przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. Przede wszystkim kontynuowałem zaplanowane kwerendy archiwalne. Ich celem jest zgromadzenie maksymalnie szerokiej bazy źródłowej, pozwalającej zrekompensować brak staropolskich ksiąg sądowych z terenu województwa sandomierskiego.

Tegoroczne poszukiwania objęły głównie zasób Archiwum Państwowego w Radomiu, Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz wybranych parafii.

Punktem wyjścia do badań nad więzami lokalnymi szlachty powiatu radomskiego było zdefiniowanie tej zbiorowości. Sporządzony na podstawie zebranego materiału źródłowego wykaz kilkuset rodzin szlacheckich stał się zatem bazą do dalszych rozważań. Wśród nich interesującym zagadnieniem okazał się problem migracji i wymiany elit w powiecie na przestrzeni XVI—XVIII w., który udało mi się zasygnalizować.

ząstkowe efekty badań przedstawiłem na konferencji naukowej „Kazimierz Pułaski i jego czasy w historii, literaturze, kulturze. W 270. rocznicę urodzin” (Radom—Warka 6—7 października 2015 r.). Swój tekst poświęciłem procesowi rozkładu majątku zgromadzonego przez starostę wareckiego Józefa Pułaskiego, na przykładzie losu jego dóbr z pogranicza małopolsko-mazowieckiego na przełomie XVIII i XIX w. (w druku).

Wraz z prof. Dariuszem Kupiszem pracuję również nad przygotowaniem rozszerzonego wydania monografii „Kochanowscy w XV—XVIII wieku”. Publikacja, dwukrotnie obszerniejsza od pierwszego wydania, będzie obejmować wszystkie gałęzie rodziny uchwytne w źródłach od wieku XV po schyłek XVIII stulecia.

2014 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Adama Kerstena

Laureat: Filip Gończyński-Jussis: Sprawozdanie z wykorzystania stypendium

W roku akademickim 2014/2015 moja aktywność naukowa skupiała się głównie wokół dalszych badań na potrzeby rozprawy doktorskiej poświęconej Towarzystwu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

Sfinalizowałem etap najważniejszych kwerend (prowadzonych m.in. w Archiwum Akt Nowych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, archiwach państwowych w Gdańsku, Piotrkowie Trybunalskim, Wrocławiu i Poznaniu) i rozpocząłem opracowywanie zgromadzonego materiału. Względne zaawansowanie prac pozwoliło mi otworzyć wiosną przewód doktorski.

W okresie otrzymywania stypendium uczestniczyłem w ośmiu konferencjach naukowych (m.in. „Armia Czerwona i czerwonoarmiści na ziemiach polskich w latach 1939—1945” w Poznaniu, „Rozwój sieci komunikacyjnej oraz sposoby podróżowania na przestrzeni dziejów” w Nowym Targu, „Historia środowiskowa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności” w Krakowie), na których prezentowałem wycinki swoich badań. Kilka tekstów zostało już złożonych do postępowania wydawniczego w publikacjach pokonferencyjnych, inne powstają obecnie. Oprócz tego w mijającym roku moje artykuły dotyczące TPPR zostały wydane w dwóch tomach serii Szkół Historii Najnowszej IPN.

Uczestniczyłem w projekcie lubelskiego oddziału IPN „Dzieje Lubelszczyzny 1944—1956”, przygotowując część monografii poświęconą organizacjom społecznym, co umożliwiło mi lepiej poznać kontekst i tło porównawcze funkcjonowania towarzystwa w pierwszym okresie istnienia. Poza tym prowadziłem kwerendę akt szkolnych okresu międzywojennego mającą zaowocować stworzeniem w ramach Ośrodka „Brama Grodzka — Teatr NN” bazy danych na temat uczniów lubelskich gimnazjów i liceów lat 1918—1939.

2013 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Adama Kerstena

Laureat: Robert Stępień, Sprawozdanie z wykorzystania stypendium

W okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego im. Adama Kerstena kontynuowałem badania naukowe nad systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie dokumentacją i informacją we współczesnych archiwach brytyjskich. W tym czasie przeprowadziłem trzy miesięczne badania w Archiwum Narodowym w Londynie, dzięki którym uzyskałem specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii, znajdujących zastosowanie w pracy instytucji archiwalnych w Wielkiej Brytanii. Moje badania służą dokonaniu oceny, w jakim stopniu brytyjskie rozwiązania technologiczne są możliwe do zastosowania w pracy archiwów w Polsce. Przeprowadzone badania umożliwiły sformułowanie ostatecznego tematu przygotowywanej przeze mnie rozprawy doktorskiej oraz realizację procedur związanych z otwarciem przewodu doktorskiego.

W roku akademickim 2013/2014 uczestniczyłem w trzech międzynarodowych konferencjach naukowych, podczas których zaprezentowałem wyniki badań uzyskanych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej. W październiku 2013 r. wziąłem udział w międzynarodowej szkole naukowej pt. „Электронные архивы: от интеллектуального проекта к виртуальной реальности”, zorganizowanej przez Uralski Uniwersytet Federalny w Jekaterynburgu. W kwietniu 2014 r. uczestniczyłem w międzynarodowej konferencji młodych naukowców pt. „Каразінські читання”, zorganizowanej przez Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina. We wrześniu 2014 r. ponownie wziąłem udział w międzynarodowej szkole naukowej w Jekaterynburgu pt. „Новые информационные технологии в исторической науке: от источника к методу”. W publikacjach pokonferencyjnych ukażą się artykuły naukowe zawierające teksty moich wystąpień.

2012 Konkurs o stypendium doktoranckie im. Adama Kerstena

Laureat: Paweł Stefanek, Sprawozdanie z wykorzystania stypendium

W roku akademickim 2012/2013 kontynuowałem pracę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej poświęconej zagadnieniu rusyfikacji Estonii w XIX i XX wieku. Jej stan zaawansowania jest na tyle poważny, iż przede wszystkim zdecydowałem się na otwarcie przewodu doktorskiego, co zwiastuje, że już w przyszłym roku moja praca powinna być ukończona.

W czasie opracowywania kolejnych rozdziałów doktoratu korzystałem z XIX-wiecznych źródeł, m.in. archiwum gubernatora Siergieja Szachowskiego, który był jednym z głównych orędowników rusyfikacji Estonii, czy też pamiętników osób związanych z Uniwersytetem w Dorpacie na przełomie XIX i XX wieku.

W tym kontekście ciekawym zjawiskiem okazała się rusyfikacja przestrzeni kulturowej Estonii, rozumiana nie tyle jako rusyfikacja ludzi, ile ich otoczenia. Z tego powodu na konferencji pt. „Miasto — wieś — rezydencja. Przestrzeń determinująca dzieje człowieka — człowiek kształtujący przestrzeń”, zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 9—11 maja 2013 r., przedstawiłem referat, w którym analizowałem, w jaki sposób takie symbole rusyfikacji, jak cerkwie budowane w Estonii w XIX wieku oraz monumentalne obiekty wnoszone w Tallinnie i wschodniej Estonii w czasach radzieckich, były i są odbierane przez mieszkańców tego kraju.

Ponadto w ubiegłym roku po raz pierwszy udało mi się zaprezentować wyniki moich badań poza granicami Polski, gdyż uczestniczyłem w Innsbrucku w Austrii w konferencji zorganizowanej przez Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies. Jej zadaniem było udzielenie odpowiedzi na pytanie o wpływ języka łacińskiego na kształtowanie się nowoczesnych narodów w Europie Środkowo-Wschodniej, dlatego też pokazałem tam, jak łacina, a także łacińska terminologia prawnicza pomogły Estończykom w walce z rusyfikacją. Brałem też udział w kilku międzynarodowych konferencjach zorganizowanych w Polsce, w czasie których poruszałem tematy związane z historią Estonii. Na jednej z nich omówiłem historię międzywojennych stosunków polsko-estońskich. Referat ten, podobnie jak moje wystąpienie z Krakowa oraz artykuł poświęcony losom Jaana Kaplinskiego — opozycjonisty estońskiego, a zarazem syna naszego rodaka, który pracował na Uniwersytecie w Tartu tuż przed wybuchem II wojny światowej — już wkrótce powinny zostać opublikowane drukiem.