Opracowała Stanisława Wojnarowicz

1953 

Zagadnienie rynku wewnętrznego w Polsce epoki feudalizmu, w: Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich, t. 1, komitet red.: S. Herbst, W. Kula, T. Manteuffel, Warszawa 1953, s. 502—503.

1955

Nowe materiały do powstania pod wodzą Kostki Napierskiego, „Kwartalnik Historyczny”, nr 2, s. 186—191.

Recenzja: Bykov I. N., Krestjanskoe partizanskoe dviženie v otečestvennoj vojne 1812 goda, Moskva 1954. Rola mas ludowych w wojnie narodowej 1812 roku. „Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego”, nr 3, s. 202—206.

1956

O wielkiej zdradzie i bohaterstwie. W trzechsetną rocznicę walki z najazdem szwedzkim, Biuro Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego, Warszawa 1956, 48 s.

Opowieści o szwedzkim najeździe, Wiedza Powszechna, Warszawa, 183 s., il., mapy, portr., bibliogr. Seria „Biblioteczka dla Każdego”.

Przed trzystu laty — lud polski w walce z najazdem szwedzkim, „Trybuna Ludu”, nr 31, s. 6

Recenzja: W. Czapliński, Dwa sejmy roku 1652. Studium z dziejów rozkładu Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku, Wrocław 1955, „Kwartalnik Historyczny”, nr 6, s. 110—115.

Recenzja: Historia Polski, opracowanie zbiorowe pod red. T. Manteuffla, L. Grosfelda, B. Leśnodorskiego, t. 1: Do r. 1764, pod red. H. Łowmiańskiego. Warszawa 1955, Nowe spojrzenie na przeszłość narodu polskiego: I tom historii Polski, „Trybuna Ludu”, nr 60, s. 4.

1957

Rola i udział mas ludowych w walkach z najazdem szwedzkim, w: Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655—1660, t. 1: Rozprawy, przew. kom. red. K. Lepszy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957, s. 197—247, tabl. 3, rez.

Nota bibliograficzna: A. Przyboś: Z problematyki wojny polsko-szwedzkiej w latach 1655—1660, Kraków 1957, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1, s. 230.

Recenzja: A.I. Baranović, Magnatskoe chozjajstvo na juge Volyni v XVIII v., Moskva 1951, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1956, t. 18 [druk 1957], s. 349—351.

Recenzja: W. Czapliński, Emigracja polska na Śląsku w latach 1665—1660, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1, s. 146—147.

Recenzja: A. Kordecki, Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655, Londyn 1956, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 125—134.

1958

Chłopi polscy w walce z najazdem szwedzkim 1655—1656, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, 243 s. 1 nlb, bibliogr., sum.

Rec.: S. Herbst, „Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej”, Seria hist., 1960, nr 2, s. 115—117.

Geneza ,,Nowej Gigantomachii”. Oblężenie i obrona Jasnej Góry, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sect F., 1955, t. 10 [druk 1958], nr 1, s. 1—20, rez., Zsfg., tyt. również w jęz ros. i niem.

Kontakty gospodarcze Wielkiego Nowogrodu. z Litwą, Polską i miastami południowoniemieckimi w XV wieku, „Slavia Orientalis”, nr 1, s. 130—166.

Recenzja: S. Goransson, Den europeiska konfessi ons politkens upplosning 1654—1660, Uppsala 1956, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 926.

Recenzja: B. Kentrschynskyj, Karl X Gustav infor krisen i oster 1654—1655. Stockholm 1956, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 925.

Recenzja: O.S. Kompan, Učast miskogo naselenija u vizvolnij vijni ukrainskogo narodu 1448—1654 rr., Kyjiw 1954, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 925.

1959

1. O obronie Jasnej Góry — spokojnie; 2. Dlaczego Szwedzi przybyli w okolice klasztoru; 3. List 21 listopada; 4. Pertraktacje i walka; 5. Likwidacja oblężenia; 6. Nowa Gigantomachia, „Argumenty”, nr 2, s. 1, il.; nr 3, s. 3, 9; nr 4, s. 2; nr 6, s. 4; nr 7, s. 4, il.; nr 9, s. 4, il.

Pierwszy opis obrony Jasnej Góry w roku 1655. Studia nad „Nową Gigantomachią” ks. Augustyna Kordeckiego, Książka i Wiedza, Warszawa 1950, 345 s. tab., tabl., portr., bibliogr., sum.

Rec.: S. Herbst, „Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej”, Seria hist. 1960, nr 2, s. 115—117.

Z badań nad Konfederacją Tyszowiecką, „Rocznik Lubelski” 1958, t. 1 [druk 1959], s. 98—116.

Ziemia łukowska w okresie „potopu”, w: Z przeszłości ziemi łukowskiej, red. J. Danielewicz i in., Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza, Lublin, s. 160—163.

Rec.: Z. Tabaka, „Wiadomości Historyczne”, nr 6, s. 388—380.

Nota bibliograficzna: R. Michael, Gustavus Adolphus: A History of Sveden 1611—1632, t. 2, London 1958, „Kwartalnik Historyczny“, nr 3, s. 945.

Nota bibliograficzna: H. Rossler, Europa im Zeitalter von Renaissance. Reformation und Gegenreformation 1450—1650, München 1956, „Kwartalnik Historyczny”, z. 3, s. 943—944.

Recenzja: A. Przyboś, Z problematyki wojny polsko-szwedzkiej w latach 1655—1660, Kraków 1957, „Kwartalnik Historyczny” nr 1, s. 230.

1960

0 popularyzacji historii — nieco szerzej [współautor: K. Kersten], „Kwartalnik Historyczny”, nr 1 s. 128—133.

Polemika z: T. Łepkowski, Popularnonaukowa książka historyczna, „Kwartalnik Historyczny” 1959, nr 2, s. 458. Głos w dyskusji: W. Czapliński W., O popularyzacji, „Kwartalnik Historyczny” 1960, nr 2, s. 404—409.

Vasaatten i Polen. Jorden Runt 1960 nr 9 s.

Recenzja: A. Jaszczolt, Walka ludu podhalańskiego z uciskiem feudalnym, „Nowe Książki”, nr 3, s. 136—137.

Recenzja: Z. Wójcik, Dzikie pola w ogniu, „Nowe Książki”, nr 20, s. 1257—1258.

Recenzja: Z. Wójcik, Traktat andruszowski 1667 roku i jego geneza, Warszawa 1959, „Acta Poloniae Historica”, t. 3, s. 185—166.

Głos w dyskusji nad referatem S. Herbsta „Umysłowość i ideologia polska XVII w.”, w: VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Sekcja III, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, s. 139—143.

1962

Kampania zimowa 1656 roku na Lubelszczyźnie, „Rocznik Lubelski”, t. 5, s. 51—65.

Prasa z myszką, „Argumenty”, nr 18, s. 8

Wojska polskie w Danii 1658—1659, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sect. F., 1959, t. 14 [druk 1962], s. 101—138.

1963

Najważniejsza — metodologia [współautor: K. Kersten], „Polityka”, nr 35, s. 7.

Wypowiedź w związku z artykułem Edukacja historyczna, tamże, s. 1, 6.

Stefan Czarniecki 1599—1665, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 592 s., mapy, tabl., portr., bibliogr.

Rec.: A. Wielowiejski, Między bohaterstwem a zbrodnią, „Więź” 1964, nr 11/12, s. 200—208; O.M. Apanovyć, „Ukrainskyj Istoričeskyj Žurnal” 1965, nr 7, s. 140—143; W. Czapliński, „Kwartalnik Historyczny” 1965, nr 3, s. 437—444.

W sprawie badań nad początkami prasy polskiej, „Kwartalnik Historyczny”, nr 1, s. 69—83.

1964 

O „rozkojarzeniu” podstawowych funkcji uniwersytetu. Nowe Drogi 1964 nr 12 s. 157—162

„Odsiecz wiedeńska” 1619 r., „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 10, nr 2, s. 47—48.

Głos w dyskusji nt. „Zadania bibliografii historycznej”, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, s. 731.

1965

Problem władzy w Rzeczypospolitej Wazów, w: O naprawę Rzeczypospolitej XVII—XVIII w. Prace ofiarowane Władysławowi Czaplińskiemu w 60. rocznicę urodzin, red. J. Gierowski i in., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 23—36.

Rola polityczna Lublina w latach „potopu” (1648—1660), w: Dzieje Lublina. Próba syntezy, t. 1, red. J. Dobrzański i in., Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, s. 149—168.

1966

Sienkiewicz — „Potop” — historia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 300 s.

Rec.: W. Maciejewski, Czy Sienkiewicz zamierzał odtworzyć prawdę historyczną?, „Kwartalnik Historyczny” 1967, nr 2, s. 373—378. Polemika i dyskusja: A. Kersten, Wojna szarpana, tamże, s. 317—380; J. Tazbir, Wokół Trylogii, tamże, s. 381—384.

Posłowie, indeks, przypisy: Lata Potopu w klimakterach Kochowskiego, w: W. Kochowski, Lata Potopu 1655—1657, wybrał i przełożył L. Kukulski, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, s. 345—450.

1967

Kleczkowski Hieronim vel Jarosz naz. także Wojciechem, rzadziej Stanisławem (zm. 1620), dowódca lisowczyków, w: Polski słownik biograficzny, Ossolineum, Wrocław, t. 12/4, z. 55, s. 557—558, bibliogr.

Kobierzycki Stanisław h. Pomian (ok. 1600—1665), wojewoda pomorski, historyk i pisarz, w: Polski słownik biograficzny, Ossolineum, Wrocław, t. 13/1, z. 56, s. 151—152, bibliogr.

Kobylecki Franciszek h. Godziemba (ok. 1625—1682), sędzia wojskowy, poseł do Krymu i Turcji, w: Polski słownik biograficzny, Ossolineum, Wrocław, t. 13/2, z. 57, s. 173—174, bibliogr.

1968

Historia. Dla kl. 2 liceum ogólnokształcącego [współautor: T. Łepkowski], Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 610 s., tabl., il., portr., mapy 4.

Rec.: Schwarz J. Wiadomości Historyczne 1969 nr 1 s. 15-18, tab.

Koniecpolski Andrzej z Przecławia h. Pobóg (1621—1649), kapitan dragonów, pisarz polny koronny, w: Polski słownik biograficzny, Ossolineum, Wrocław, t. 13/4, z. 59, s. 516, bibliogr.

Kordecki Klemens (1603—1673), przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze, prowincjał zakonu, w: Polski słownik biograficzny, Ossolineum, Wrocław, t. 14/1, z. 60, s. 53—55, bibliogr.

Przedmowa: Romantyczne dzieje wnuczki Króla Jana, w: P. Miller, Żona dla pretendenta. Rzecz o Marii Klementynie Sobieskiej, tłum. [z ang.] A. Przedpełska-Trzeciakowska, Czytelnik, Warszawa, s. 5—15.

1969

Wierny do śmierci [Stefan Czarniecki], „Polska”, nr 6, s. 38—39, il., oraz w wersjach: ameryk. „Poland”, nr 8; ang. „Poland”, nr 6; franc. „La Pologne”, nr 6; niem. „Polen”, nr 6.

Wypowiedź w: Przemiany Polaków. Ankietę zainicjowali i do druku podali: T. Drewnowski i M. Krasicki, Iskry, Warszawa, s. 64—67.

1970

Na tropach Napierskiego. W kręgu mitów i faktów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 249 s., bibliogr.

Rec.: M. Komar, „Współczesność” 1970, nr 7, s. 7; E. Mierzwa, „Kamena” 1970, nr 8, s. 11; A. Przyboś, „Studia Historyczne” 1970, z. 4, s. 601—611; H. Wisner, „Nowe Książki” 1970, nr 18, s. 1109—1110; S. Zieliński, „Kultura” 1970, nr 13, s. 3, il.; B. Zientara, „Mówią Wieki” 1970, nr 10, s. 34—35, il; J. Seniów, „Przegląd Historyczny” 1971, z. 2, s. 332—335.

Recenzja: A.S. Radziwiłł, Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632—1658, t. 1: 1632—1633, Wrocław 1968, „Acta Poloniae Historica”, t. 21, s. 206—207.

1971

Historia powszechna 1648—1789 [współautor: J. Maciszewski], Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 552 s., tab. 3, il., mapy luź. 2 [i w tekście], bibliogr.

Rec.: A. Zahorski, „Kultura” 1971, nr 43, s. 9.

Warszawa kazimierzowska 1648—1668. Miasto, ludzie, polityka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 351 s, tabl., il., mapy, portr., bibliogr.

Rec.: M. Hryniewicz, „Nowe Książki” 1971, nr 14, s. 971; R. Karpiński, „Kultura” 1971, nr 34, s. 9.

Opracowanie: Rousseau de la Valette, Miłostki królewskie, przełożyła J. Olkiewicz, Czytelnik, Warszawa, 372 s.

Scenariusz i konsultacja naukowa: Potop, film wg powieści Henryka Sienkiewicza, reż. J. Hoffman, Przedsiębiorstwo Realizacji Filmów Zespoły Filmowe, Zespół „Kraj”, Warszawa 1974, [oraz] J. Hoffman, J. Wójcik, Scenopis filmu „Potop” wg scenariusza J. Hoffmana, A. Kerstena, W. Żukrowskiego, Warszawa 1971, t. 1: cz. 1 „Oleńka”, cz. 2 „Zdrada”, 5 nlb., 216 k. jednostr, tab.; t. 2: cz. 3 „Przebudzenie”, cz. 4 „Zwycięstwo”, 186 k. jednostr.

1972

Lipski Adam h. Grabie (ur. ok. 1575, zm. po 1633), dworzanin Zygmunta III, dowódca lisowczyków, w: Polski słownik biograficzny, Ossolineum, Wrocław, t. 17/3, z. 74, s. 414—415, bibliogr.

Wstęp i komentarze: Die gelehrte Welt des 17. Jahrhunderts über Polen Zeitgenössische Texte, Hrsg. von Elida Maria Szarota, historische Einführung, Einleitungen und Ammerkungen von Adam Kersten, Europaverlag, Wien.

Rec.: M. Birnbaum, „Süddeutsche Zeitung”, 8—9 IV 1972; I. Gundermann, Musterschmidt Verlag, Göttingen 1972; B. Heinrich, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 19 VI 1972; „National Zeitung” (Bazylea) 15 VII 1972; EKZ-Informationsdienst (Reutlingen, RFN) 1972, nr 3; audycja radiowa: Klaus Staemmüer w Hessischer Rundfunk (25 min.), 1 VII 1972.

Wstęp i opracowanie: W. Czermak, Ostatnie lata Jana Kazimierza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 474 s.

1973 

Historia Szwecji, Ossolineum, Wrocław, 467 s., il., portr., mapy, bibliogr., err.

Rec.: A. Kan, S. Kovalevskij, „Zapiski Historyczne” 1977, z. 1, s. 120—123; J. Krasuski, „Kultura” 1973, nr 49, s. 3, il.; M. Sczaniecki, „Nowe Książki” 1974, nr 2, s. 8—10, 11; K. Śląski, „Kwartalnik Historyczny” 1975, nr 4, s. 868—869; Stab. „Polish Perspectives” 1974, nr 3, oraz w mutacjach: franc. „Perspectives Polonaises”, niem. Polnische Perspektiven”.

Lubomirski Jerzy Sebastian h. Szreniawa (1616—1667), marszałek wielki i hetman polny koronny, w: Polski słownik biograficzny, Ossolineum, Wrocław, t. 18/1, z. 76, s. 14—20, bibliogr.

Wywiad: Ludzie pomagali nam, gdy się dowiedzieli, że kręcimy Potop, [współautor: J. Hoffman], rozmowę przeprowadził J. Olszewski, „Film”, nr 47, s. 13—17, il.

1974

Jak adaptować Trylogię?, „Film”, nr 37, s. 12—117, il.

Jasna Góra 1655, „Literatura”, nr 16, s. 1, 4, il.; nr 17/18, s. 7; nr 19/20, s. 14; nr 21, s. 12, il.; nr 22/23, s. 12; nr 25, s. 13, il.; nr 26/27, s. 11; nr 28, s. 12; nr 30/31, s. 14, il.

Maria Kazimiera de la Grange d’Arquien, zwana Marysieńką (1641—1716), królowa polska, żona Jana III Sobieskiego, w: Polski słownik biograficzny, Ossolineum, Wrocław, t. 19/4, z. 83, s. 637—644, bibliogr.

Sienkiewicz — „Potop” — historia, wyd. 2 popr., indeks M. Molak-Falk, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 301 s.

Tradition och nutid, „Polen”, numer specjalny [1974?], nlb. 20.

Warstwa magnacka — kryterium przynależności, w: Magnateria polska jako warstwa społeczna. XI Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Toruniu. Sympozjum 12 (12 IX 1974 r.), Polskie Towarzystwo Historyczne, Toruń, s. 8—12.

Redakcja: Magnateria polska jako warstwa społeczna [współredaktor: W. Czapliński], XI Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Toruniu. Sympozjum 12 (12 IX 1974 r.), Polskie Towarzystwo Historyczne, Toruń, 2 nlb., 18 s., powiel.

Wywiad: Romans i historia, rozmowę przeprowadziła A. Krajewska, „Spojrzenia”, nr 6.

Wywiad: Sienkiewicz, „Potop”, kino, rozmowę przeprowadziła M. Oleksiewicz, „Kino”, nr 10, s. 14—19, il.

1975

Walka o pieczęć, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, R. 30, nr 2, s. 275— 288, Zsfg.

Szwedzi pod Jasną Górą 1655, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 366 s, tabl. 16, bibliogr., err.

Rec.: W. Antos, „Studia Historyczne” 1977, z. 1, s. 145—147; H. Czerwień, „Wrocławski Tygodnik Katolików” 1975, nr 44, s. 9; nr 45, s. 5, 11; H. Wisner, „Nowe Książki” 1975, nr 13, s. 35—36.

1976

Historia jest jak nóż, „Polska”, nr 10 s. 20—21, il., oraz w mutacjach: amer. „Poland”, nr 12; ang. „Poland”, nr 10; franc. „La Pologne”, nr 10; hisz. „Polonia”, nr 10; niem. „Polen”, nr 10.

Tajemiczy Stefański. Rewelacje czy apokryf?, „Polityka”, nr 24, s. 14, il.

Głos w dyskusji: Polska w kulturze europejskiej XVII wieku, wypowiedzi: W. Czapliński, K. Kersten, J. Pelc, J. Tazbir, Z. Wójcik, A. Wyczański; red. reprezentował J. Michalski, „Kwartalnik Historyczny”, nr 4, s. 858—874, passim.

Recenzja: Dzieje Polski, red. J. Topolski, Warszawa 1975, A History of Poland — a New Synthesis, „Polish Perspectives” (ang.), t. 10, nr 7/8, s. 90—93, oraz w mutacjach: franc. „Perspectives Polonaises”, nr 7/8, niem. „Polnische Perspektiven”, nr 7/8.

Recenzja: Dzieje Polski, red. J. Topolski, Warszawa 1975, Dobry przepis na historię, „Polityka”, nr 6, s. 15, il.

1977

Les magnats — elite de la societe nobiliaire, przełożył z j. pol. R. Kornecki, „Acta Poloniae Historica”, t. 36, s. 119—133.

Wywiad: Wokół prawdy historycznej, rozmowę przeprowadził A. Wojnach, „Film“, nr 26, s. 10—11, il.

1979

Przybliżył Szwedom historię, „Polska”, nr 9, s. 22—23.

Zamość w latach Potopu, „Tygodnik Zamojski”, nr 3, s. 8—10.

Recenzja: J. Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1978, J.A. Gierowski, Historia Polski, cz. 1—2: 1505—1864, Warszawa 1978, J. Buszko, Historia Polski 1864—1948, Warszawa 1978, Historia po krakowsku, „Polityka”, nr 14, s. 15.

1980

W czasach najazdu szwedzkiego, w: Zamość. Z przeszłości twierdzy i miasta, red. A. Koprukowniak, A. Witusik, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, s. 21—58

Wywiad: Nasze jest dobro i zło, rozmowę przeprowadził I.J. Kamiński, „Kamena”, nr 25, s. 1, 4—8, il.

1981

Wypowiedź: Historia i współczesność, rozmowę przeprowadził zp [Zygmunt Pikulski], „Kurier Lubelski”, nr 64, s. 2.

 

PRACE W DRUKU

Hieronim Radziejowski. Studium wladzy i opozycji, Państwowy Instytut Wydawniczy, ok. 25 ark. aut. [wydanie 1988, 685 s.].

Historia powszechna. Wiek XVII, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, ok. 15 ark. aut. [wydanie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1984, 230 s.].

Źródlo: Bibliografia prac
prof. Dr hab. Adama Kerstena,
Universytet Marii Curie-Skłodowskiej Biblioteka Główna, Oddział Informacji Naukowej, Seria: Bibliografie Osobowe No 9, Lublin.
(bb—Zapis dostosowano do zasad przyjętych w bibliografii prac Krystyny Kersten)