Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.


Cele

Celem fundacji jest krzewienie wartości humanistycznych i demokratycznych, propagowanie postaw otwartości, rzetelności, szacunku dla innych, poszanowania prawdy oraz wspieranie badań i inicjatyw służących pogłębianiu i upowszechnianiu wiedzy humanistycznej i z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, a także działalności naukowej, edukacyjnej i oświatowo-kulturalnej na rzecz ogółu społeczności, popularyzującej ideały wyznawane przez Krystynę, Adama i Grzegorza Edmunda Kerstenów.


Zaproszenie

W miarę możliwości staramy się porządkować i upowszechniać informacje o Krystynie i Adamie Kerstenach oraz o ich dorobku.
Jeśli możecie nam pomóc w zbieraniu informacji, które przyczynią się do pogłębienia wiedzy o Krystynie i Adamie, ich pracy naukowej i dydaktycznej oraz życiu osobistym, to prosimy o kontakt.
Staramy się, aby prezentowane informacje były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Nie zawsze jednak możemy to gwarantować. W wypadku wątpliwości bądź sprostowań prosimy o kontakt.

Grzegorz Kersten, Fundator


Nasze działania

Podstawowym celem Fundacji pozostaje przyznawanie stypendiów studentom i doktorantom podejmującym badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.  Prof. H. Gmiterek pisze o stypendiach dla doktorantów historii.
Sytuacja finansowa Fundacji pozwoliła nam na wsparcie finansowe przedsięwzięć naukowych. Pierwszą taką inicjatywą jest wsparcie wydania Akt sejmikowych województwa lubelskiego 1572-1632 opracowanych przez Henryka Gmiterka.

Regulaminy konkursu o stypendia doktoranckie:
im. Adama Kerstena w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego UMCS.
im. Krystyny Kersten w Instytucie Historii PAN.


Laureat konkursu stypendialnego im. Adama Kerstena
Komisja konkursowa w składzie prof. dr hab. Anna Zakościelna, dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS, dr hab. Dariusz Szewczuk i prof. dr hab. Jerzy Eisler wybrała na laureata stypendium im. Adama Kerstena na rok 2023/2024
Bohdana Korola.
Gratulujemy laureatowi i dziękujemy Komisji!


Gratulujemy!

4 października 2023 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Anna Jakimowicz, laureatka konkursu stypendialnego im. Adama Kerstena, obroniła pracę doktorską pt. „Wojenna rzeczywistość. Lublin w czasie I wojny światowej”.

23 czerwca 2021 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Iwona Górnicka, laureatka konkursu stypendialnego im. Adama Kerstena w 2016 r., obroniła pracę doktorską pt. „Pisma polityczne z lat 1669–1673 jako element walki stronnictwa królewskiego z opozycyjną propagandą malkontentów”.

Laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za 2020 rok został dr Tomasz Leszkowicz, zwycięzca konkursu stypendialnego im. Krystyny Kersten z roku 2016. Wyróżnienie przyniosła mu rozprawa doktorska „Ludowe Wojsko Polskie jako instytucja polityki pamięci historycznej 1956–1981”, doceniona za dokładną i wszechstronną analizę wykorzystywania wojska jako instrumentu prowadzenia polityki historycznej zgodnej z obowiązującą ideologią i potrzebami partii.

15 lipca 2019 r. w Instytucie Historii UMCS w Lublinie dr Bartosz Staręgowski, laureat konkursu stypendialnego im. Adama Kerstena w 2017 r., obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Formacje zbrojne samorządu szlacheckiego województw poznańskiego i kaliskiego w okresie panowania Jana Kazimierza (1648—1668)”.

20 listopada 2018 r. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr Michał Przeperski, laureat konkursu stypendialnego im. Krystyny Kersten w 2015 r., obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Mieczysław F. Rakowski. Zarys biografii politycznej”.

10 lipca 2018 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Mariusz Kozdrach obronił pracę doktorską pt. „Szlachta powiatu radomskiego w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. Studium więzi lokalnych”.

24 listopada 2016 r. dr Anna Maria Adamus, laureatka konkursu stypendialnego im. Krystyny Kersten w 2014 r., odebrała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską „Problemy wsi w Polsce w latach 1956—1980 w świetle listów do władz centralnych”.


Nowe strony, wiadomości

Początek listopada to zwyczajowo czas, gdy wspominamy naszych drogich zmarłych.
• Z okazji 89. rocznicy urodzin Krystyny zamieszczamy wspomnienie Beaty Bińko
Kerstenowie - nihiliści, cytat z artykulu K. Naumienko, Stolica, 1968.
Spotkania z naukowcami: Adam Kersten, Kurier Lubelski, 1981.
• Listopad 2018: Nowe wydanie książki Krystyny Kersten "Narodziny Systemu Władzy. Polska 1943-1948"
• 10 lipca 2018 r. — 10. rocznica śmierci Krystyny Kersten ... pokaż/schowaj.

• K. Kersten, Społeczeństwo polskie wobec władzy komunistów
• J. Olaszek, Adam Kersten (1930—1983) – Historyk w opozycji (pdf)
• K. Kersten, Marzec 1968 i tzw. kwestia żydowska w Polsce po II wojnie światowej
• K. Kersten, Czy przeszłość się powtórzy
• B. N. Łopieńska, Krystyna Kersten. Anioły są nudne
• K. i A. Kerstenowie, Najważniejsze: metodologia
• A. Kersten, KordeckiHistoria jest jak nóż
Refleksje wokół pamięci Katynia (maszynopis KK częściowo opublikowany)
My Adventure with Contemporary History (tłumaczenie tekstu KK “Moja przygoda z historią najnowszą”)


Stypendyści

Krystyna Adam Kersten
Napiszcie do nas, jeśli materiały zawarte na tych stronach okazały się przydatne do Waszej pracy i studiów
Chętnie umieścimy informacje o tym na naszych stronach.